Özet
15 Temmuz 2019 tarih ve 30832 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7183 sayılı kanun ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Kuruldu. Ajans turizm potansiyeli olan tanıtıma ihtiyaç duyulan yerlerin tanıtımını yapacak olup, turizm imkan ve fırsatlarını belirleyerek ülkemizin turizm gelirlerini artırmak ve ülke genelinde turizm gelirlerinin dağılımının sağlanması amaçlanmaktadır. Ajans faaliyet alanları doğrultusunda gerçekleştireceği çalışmalar kanun ile belirlenmiş bulunmaktadır. Ajansın gelirlerinden biri de Turizm Payı olup; 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren Turizm Payı Beyannamesi uygulaması yürürlüğe giriyor.

I. GİRİŞ
Ülkemizin turizm gelirlerinde belirlenen hedeflere ulaşması için; turizm imkan ve fırsatlarının dünyaya tanıtılması, turizm potansiyelinin tün yönleri ile değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılması, turizm sektörünün hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunma ve destek ve kaynak sağlamak amacıyla Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı 15 Temmuz 2019 tarih ve 30832 sayılı Resmi Gazetede 7183 sayılı kanun ile kurulmuştur.
II. AJANSIN FAALİYET ALANLARI
Ajansın, Bakanlıkça belirlenen turizm strateji ve politikaları doğrultusunda;
• Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşmasına ve turizm olanaklarının dünyada tanıtılmasına ve pazarlanmasına ilişkin strateji geliştirip, tanıtım faaliyetlerini yürüteceği,
• Turizm sektörü ve pazarının ihtiyaçlarını ve eğilimlerini belirleyerek ilgililere tavsiyelerde bulunacağı,
• Turizm potansiyelinin tüm yönleri ile değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılmasına, turizm yatırımlarının ve turizmin ülke ekonomisindeki payının artırılmasına yönelik çalışmalar yapacağı,
• Turizm sektörünün hizmet kalitesinin ve niteliğinin artırılması amacıyla gerekli tüm çalışmaları yürüteceği,
• Turizmin ülke ekonomisindeki payının artırılması amacıyla bu Kanunda belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere diğer her türlü faaliyet, iş ve işlemleri yapabileceği, destek ve kaynak sağlayabileceği ifade edilmiş,
Ajansın, faaliyetleri ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışından hibe alabileceği belirtilerek faaliyet alanları belirlenmiştir.
III. AJANSIN GELİRLERİ
Ajansın gelirlerinin;
• Genel bütçeden aktarılan tutarlardan,
• 6 ncı maddeye göre alınacak turizm paylarından,
• Her türlü bağış ve yardımlardan,
• Ajansın faaliyetlerinden elde edilen gelirlerden,
• Diğer gelirlerden oluşacağı belirtilmiştir.
IV. TURİZM PAYI BEYANNAMESİ
Ajansın kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerin finansmanında kullanılmak üzere turizm payı alınacağı hüküm altına alınmıştır.
Turizm payı;
• Bileşik tesisler ile konaklama tesislerinden binde yedi buçuk,
• Bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesislerinden binde yedi buçuk,
• Deniz turizmi tesisleri ile Bakanlıktan belgeli deniz turizme araçlarından binde yedi buçuk,
• Seyahat acentalarından (münferit uçak bileti satışları hariç) on binde yedi buçuk,
• Havayolu işletmelerinden (ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden) on binde yedi buçuk,
• Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerinden binde iki oranında, bu ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden alınacağı, Kış, termal, sağlık, kırsal ve nitelikli spor turizmi gibi Bakanlık tarafından teşvik edilmesi uygun görülen turizm türlerinde faaliyet gösteren tesisler için bu oranlar yüzde elli indirimli uygulanacağı belirtilmiştir.
Turizm payı, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa göre vergi mükelleflerinin tabi olduğu vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi dördüncü günü sonuna kadar ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar tarafından ise Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenecek vergi dairesine beyan edilerek aynı ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar ödenir. Vergi dairesi tarafından turizm payının beyan, tarh, tahakkuk ve tahsili ile red ve iadesinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanacağı, tahsil edilen turizm payının yüzde beşinin genel bütçe geliri olarak ayrıldıktan sonra kalan kısmı emanet hesabına alınacağı ve en geç takip eden ayın yirminci günü Ajansın banka hesabına aktarılacağı hüküm altına alınmıştır.
Ödenen turizm payı, kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükellefleri tarafından matraha esas kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilecek.
V. SONUÇ
Kanunun uygulanmasıyla ilgili usul ve esaslar, turizm payı beyannamesi ve ödemesi ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenecek olup; turizm payı beyan ve ödemesi 1 Ekim 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek, diğer maddeleri ise kanunun yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.