e-Fatura Nedir?

e-Fatura uygulaması; tanımlanan standartlara uygun e-Fatura’ların, taraflar arasında güvenli ve sağlıklı bir biçimde dolaşımını sağlamak amacı ile T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından oluşturulan uygulamaların genel adıdır.

e-Fatura Yasal Mevzuat İlgili Vergi Usul Kanunu Tebliği uyarınca, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren e-Fatura uygulamasına geçmekle yükümlü olan sektörler aşağıda belirtilmiştir:

 • Madeni yağ lisansı olan mükellefler ve bunlardan 2011 yılında mal almış olan mükelleflerden asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatı olanlar,
 • Kolalı gazoz, alkollü içecek ve tütün ürünlerini imal, inşa veya ithal eden mükellefler ve bunlardan 2011 yılında mal almış olan mükelleflerden asgari 10 milyon TL brüt satış hasılatı olanlar.

421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen bu mükelleflere ilave olarak, 20.06.2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde aşağıda sayılan mükelleflere elektronik defter tutma ve e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

 • 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.
 • 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan mükellefler. Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.
 • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler.

Detaylı bilgi için tıklayınız 

e-Fatura Sistemi Nasıl Çalışır?

e-Fatura sistemi, hazırlanan elektronik faturaların taraflar arasında sağlıklı ve güvenli bir biçimde dolaşımını sağlamak için geliştirilmiştir.

e-Fatura sisteminde;

 • Sistemde kayıtlı kullanıcılara e-Fatura gönderilebilir.
 • Sistemde kayıtlı kullanıcılardan e-Fatura alınabilir.
 • Gönderilen veya alınan e-Fatura’lar arşivlenebilir ve istendiğinde ibraz edilebilir.
 • İstenildiğinde görüntülenebilir, yazdırılabilir ve ibraz edilebilir.

e-Fatura’yı Kimler Kullanabilir?

Ticari firma olarak sadece anonim şirket, limited şirket ve gerçek/şahıs şirketi statüsünde bulunan mükellefler e-Fatura uygulamasından yararlanabilmektedir.

Nasıl e-Fatura Kullanıcısı Olunur?

e-Fatura düzenlemek ve göndermek isteyen mükelleflerin öncelikle e-Fatura uygulaması üzerinde, kendilerine ait bir kullanıcı hesabı oluşturmaları gerekmektedir. Bunun için GİB’e yazılı başvuru yapılmalı ve Mali Mühür Sertifikası alınmalıdır.

Başvuru hakkında detaylı bilgi için tıklayın

e-Fatura Avantajları

 • Çevre dostudur, kağıt tasarrufu sağlar.
 • Basım, gönderim, kurye, karşılama, kontrol, kayıt ve fiziksel arşiv süreçlerini ortadan kaldırır.
 • Faturalama sürecini kısaltır, maliyeti düşürür.
 • Arşiv maliyeti düşüktür. Gerektiğinde faturaların ibrazı kolaydır, anlık ve otomatik veri kaydı ile hata ihtimalini en aza indirir.
 • Faturaya ilişkin bilgilerin anında kontrolü, doğrulanması ve anlık uyuşmazlık çözümü kolaydır.
 • Gelen ve giden faturaların, şirketlerin nakit akış planına dahil olma sürelerini kısaltır.
 • Birçok muhasebe ve ERP yazılımı ile entegrasyona hazırdır.
  e-fatura zorunluluk kapsamında olup belirlenen tarihten itibaren fatura kullanıcısı olmayan mükelleflere uygulanan yaptırım ne olacaktır?

  Zorunluluk kapsamında olup e-fatura uygulamasına belirtilen tarihte geçmeyen mükellefler Vergi Usul Kanununun ceza hükümleri tatbik olunacaktır.

  Türkiye sınırlarına girişi olmayan Transit Ticaret kapsamındaki satışlar ihracat e-faturası olarak düzenlenmeli midir?

  Hayır. Sadece Gümrük Çıkış Beyannamesi ile yurtdışına çıkan malın faturası ihracat e- faturası şeklinde düzenlenmeli GÇB ekinde çıkmayan fatura eskisi gibi kağıt veya gönderici e-arşiv mükellefi ise e-arşiv fatura olarak düzenlenmelidir. 

  İhracat ve tax free faturası düzenleyen e-fatura mükellefleri portal yöntemini kullanabilir mi?

  Portal yöntemini kullanan ve ihracat veya yolcu beraberi eşya faturası düzenleyen mükellefler uyumlu bir yazılım programı kullanarak yükleme modülü ile ihracat faturası veya yolcu beraberi eşya faturası düzenleyebileceği gibi manuel olarak da GİB portalı üzerinden bu faturaların düzenlenmesi mümkün hale getirilmiştir. Ayrıca GİB Portalı üzerinde test ortamında ihracat veya yolcu beraberi eşya faturası düzenlenebilir durumdadır. Bununla birlikte GİB portalı yeterli düzeyde mobilite sağlamadığından ihracat ve yolcu beraberi eşya faturası kapsamında düzenlenecek e-Faturalarda bu yöntem tavsiye edilmemektedir

  Serbest Bölgelerdeki şirketlere düzenlenen e-faturalar, alıcı da efaturaya kayıtlı bir kullanıcı ise ihracat e-faturası olarak mı düzenlen

  Serbest bölgedeki alıcıya düzenlenen fatura GÇB ekinde düzenlenen bir fatura ise ihracat e-faturası olarak düzenlenmeli, serbest bölge işlem formu vb. başka bir belge ekine alındığı durumlarda alıcı da e-fatura mükellefi ise eskisi gibi e-fatura olarak düzenlenecektir. Alıcı e-faturaya kayıtlı değilse ve gönderici e-arşiv mükellefi ise e-arşiv fatura düzenleyecek , değilse kağıt fatura düzenlenecektir

  Konsinye ihracat da ihracat efaturası kapsamında mıdır?

  Konsinye ihracat türü işleyişi açısından farklı özellikler göstermektedir. Bu nedenle konsinye ihracat yapan e-fatura kullanıcılar e-arşiv kullanıcısı ise e-arşiv fatura olarak değilse kağıt fatura olarak belge düzenlemeye devam edecektir. 

  Yurtdışına düzenlenen hizmet faturaları da ihracat e-faturası şeklinde mi düzenlenmelidir?

  e-Fatura kayıtlı kullanıcılarının düzenleyeceği ihracat faturalarının e-fatura olarak düzenlenmesi zorunluluğu sadece mal ihracında söz konusudur. Hizmet ihracı bu kapsamda olmayıp eskisi gibi gönderici e-arşiv kullanıcısı ise e-arşiv fatura değilse kağıt fatura olarak düzenlemeye devam edecektir.

  Yurtdışına çıkışlarda düzenlenen proforma faturalar ihracat efaturası kapsamında mıdır?

  Proforma fatura 213 sayılı vergi usul kanununda kabul edilen gerçek bir fatura olmadığından ve bir teklif olarak kabul edildiğinden kağıt ortamda düzenlenmeye devam edecektir.

  Tax-free faturalarının e-fatura olarak düzenlemesinde fatura iptali nasıl olacaktır?

  Tüm e-fatura uygulamalarında olduğu gibi Tax-free e-faturasında da iptal mekanizması yoktur. Satış iadeleri ya da iptali gerektiren durumlarda gider pusulası ile ürün geri alınacak, böylece muhasebe kayıtlarına hem hasılat hem de gider kaydı yapılacaktır. Bununla birlikte işlem karşılığında düzenlenen e-Fatura hali hazırda GTB sistemlerine gönderilmiş olduğu için haksız iadelerin önüne geçmek için yapılması gereken işlemler “ e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu (Versiyon 1.5) ” nun 4.1.1 bölümünde ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir. 

  Bedelsiz ihracatlar da e-fatura kapsamında mıdır?

  Bedelsiz ihracatta da mal çıkışında GÇB düzenlenip düzenlenmediğine göre ihracat e-faturası düzenlenecek olup GÇB ekinde düzenlenmediği müddetçe gönderici e-arşiv kullanıcısı ise e-arşiv fatura değilse kağıt fatura olarak düzenlemeye devam edecektir. Bununla birlikte bedelsiz gönderilen mallar bir GÇB ile çıkacaksa faturası mutlaka e-Fatura olmak zorundadır. Bilindiği üzere, e-Fatura kapsamında bedelsiz faturalar düzenlenebilmektedir.

  Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı (ETGB)- mikro ihracat da e-fatura kapsamında mıdır?

  Mikro ihracata ilişkin kesilecek faturalar gönderici e-arşiv kullanıcısı ise e-arşiv fatura , değilse kağıt ortamında kesilmeye devam edilecektir. Gerek GTB’nin gerek Başkanlığın bu konuda bir düzenlemesi bulunmamakta olup, aksi belirtilmediği sürece matbu (kağıt/e-Arşiv) fatura düzenlenmeye devam edilecektir.

  Yurt dışına gönderilen mala ilişkin yansıtma ve fiyat farkı faturaları da ihracat e-faturası olarak mı kesilmelidir?

  Bu faturalar da GÇB ekinde yollanıyorsa ve mal ihracı kapsamında değerlendiriliyorsa ihracat efaturası olarak kesilmelidir. Ancak hizmet ihracı kapsamında değerlendiriliyorsa ihracat e-faturası olarak düzenlenmeyecek gönderici e-arşiv kullanıcısı ise e-arşiv fatura değilse kağıt fatura olarak düzenlenecektir.

  İhracat veya tax-free faturası düzenliyor olmak e-fatura kayıtlı kullanıcısı olma yükümlülüğü getirir mi?

  İhracat veya tax- free faturalarının e-fatura olarak düzenlenip gönderilmesi yalnızca e-fatura kayıtlı kullanıcısı olanlar için 1/7/2017 tarihinden itibaren zorunludur. E-fatura uygulamasına girme zorunluluk şartlarını taşımayan ihracat veya tax free faturası düzenleyen mükellefler bu tarihten sonra da matbu (kağıt/e-Arşiv) fatura düzenlenmeye devam edecektir.

  GTB üzerinden giden e-Faturalar Alıcı firma olan Serbest bölgedeki şirketin e-Fatura posta kutusuna düşecek mi ? Serbest bölgedeki e-fatura ka

  GÇB ekinde çıkan bir e-fatura olduğu için fatura gönderilirken GTB’nin vkn’si seçilerek gönderilmelidir. Böylece elektronik olarak düzenlenen fatura GTB’nin posta kutusuna düşecektir. e-Fatura uygulaması kapsamında işlemin sıhhati için e-Faturalar yalnızca bir posta kutusuna gönderilmektedir. Serbest bölgedeki alıcı e-fatura kullanıcısı ise faturanın XML hali elektronik bir kanaldan (mail vb.) alıcıya ulaştırılmalıdır.

  Yabancılara Özel fatura düzenlenmesi de ihracat kapsamındaki e-fatura olarak mı düzenlenmelidir?

  Özel fatura düzenlenmesi durumu sadece bavul ticareti uygulamasında vardır. Özel fatura diye adlandırılan uygulama fatura ve GÇB’nin tek belgede birleştirilmiş halidir. Belgenin hukuki yapısında bir değişikliğe gidilmediği sürece uygulama eskiden olduğu gibi işlemeye devam edecektir

  GTB den gelen 23 haneli referans numarası için bir web servis sunulabilir mi? Ya da GİB üzerinden sistem uygulama yanıtı olarak kullanıcılara

  Referans numaraları sistem yanıtı içerisinde gelecek aynı zamanda ihracat yapan mükellefler GTB Portalına kendi kullanıcı adı ve şifrelerini girerek de bu sorgulamayı yapabilecektir

  Buyer Customer Party alanındaki firma ID sini firmalar/mükellefler nereden elde edecekler? Bu ID hiç yoksa nasıl hareket edilecek

  Kastedilen BuyerCustomerParty/Party/PartyLegalEntity/CompanyID ise kılavuzda şu şekilde belirtilmiştir; “Party/PartyLegalEntity/CompanyID: Malı satın alan kurumun ilgili ülkedeki vergi kayıt kodu” Bu alan zorunlu olarak belirlenmemiştir. Bilinmiyor ise bu alan boş geçilebilir. Yurtdışındaki firmanın firma ıd si, gönderilecek ülkenin mevzuatına göre bizdeki VKN ye karşılık gelen numaradır.

  İhracat faturalarını kesip, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın portalına gönderdiğimizde intaç tarihini nasıl öğrenebileceğiz? İhracat

  Gümrük İdaresi fiili ihracatı tamamlanan eşyanın kabul uygulama yanıtı ile ilgilisine dönerken fiili ihraç tarihi bilgisi de bu yanıtın içinde bulunacaktır. Konuyla ilgili güncelleme efatura.gov.tr adresindeki 26.12.2016 tarihli duyuru ile mükelleflere bildirilmiştir. 

  İhracatta e-Fatura kesmeye başlayan firma 01.07.2017 tarihine kadar kağıt fatura da kesebilir mi?

  Evet, 01.07.2017 tarihine kadar kağıt fatura kesilebilir. 

  23 Haneli ID numarasının faturamızın görüntüsünde yer alma zorunluluğu var mı?

  Söz konusu referans numarası e-Faturanın GTB sistemlerine iletilmesine müteakip GTB tarafından oluşturulduğu için e-Fatura üzerinde gösterimi mümkün değildir. Söz konusu numara GÇB nin hazırlanması aşamasında 0886 belge kodu ile GÇB’ye aktarılacaktır.

  Uçak yüklemelerinde sistemden gelen ağırlık yerine ambar ağırlığı yazmak zorundayız. Bu durumda ihracat faturamızın da mutlaka beyanname

  Evet. GÇB bilgileri ile ilgili ihracat faturası bilgileri birbirini doğrulamalıdır. Aksi takdirde sistem hata verecek olup GÇB nin tesciline izin vermeyecektir. 

  Teslim şekli EXW olan bir faturada gümrük masrafı için küçük bir tutar ekleniyor. EFaturada da bu bir sıkıntı yaratır mı?

  Hayır. Bu tür masraflar istenirse satır bazında kalem maliyetlerine eklenebileceği gibi fatura alt toplamında İndirim/Arttırım için kullanılan AllowanceCharge kısmına da yazılabilir. 

  Eşyanın bulunduğu kabın adedi zorunlu ve karşılaştıracak alan mıdır? Birkaç farklı ürün kalemi örneğin tek pakette gönderilecekse bu

  Bu alan her ne kadar GTB mevzuatı açısından zorunlu olsa da sahada uygulanmadığı görülmüştür. Bu nedenle yayınlanan yeni shematrona göre teknik olarak doldurulması zorunlu bir alan değildir. 

  İhracatta e-Faturadaki ticari eşyanın tanımı ile beyannamedeki eşyanın ticari tanımı da birbiri ile karşılaştırılacak mı? Özellikle D�

  İhracat faturasına yazılan bilgilerle GÇB üzerinde yer alan bilgiler birbiriyle uyumlu olmalıdır. 

  Pilot olarak uygulanan yeni uygulama ile gümrüklerde tescil memuru incelemesi kaldırıldı, doğrudan muayene memuru beyannameyi kontrol etmektedir

  İhracat e-faturada yetki kime verilirse kontrol ve kabul/red yanıtı söz konusu yetkili tarafından verilir. Bununla birlikte ihracat faturasını düzenleyip gönderen ihracatçı da tescile kadar red mekanizmasını kendisi de tetikleyebilecektir. Tescil aşamasından sonra ret yetkisi sadece GTP personeline bırakılmıştır. 

  E-Fatura sisteminde 23 haneli bir sayıdan bahsediliyor ancak bunun farklı bir platformdan alınması gerektiği belirtilmiş, bu konu ile ilgili ay

  Gümrük Ticaret Bakanlığının sunduğu portal üzerinden bu sayıya ulaşılabilecektir. Bunun için Bilge sistemine girişte kullanılan kullanıcı adı ve parola bilgileri kullanılacak olup, söz konusu numara ayrıca sistem yanıtı içinde de ihracat faturası düzenleyen mükellefe bildirilmektedir. 

  Zorunlu alanlar ile ilgili son yayınlanan kılavuzda bulunan İngilizce listelerin Türkçelerine ulaşmak mümkün mü?

  Söz konusu alanların kullanımı e-Fatura kılavuzlarında açıklanmış olup, alanların açıklamaları mükelleflerden ziyade yazılım geliştiricileri için önemli olup, onlar da bu bilgiye haizdir. 

  Zorunlu alanda bulunan “teslim şekli” yayımlanan tebliğde eski versiyonu olarak bulunuyor. Güncel INCOTERM 2010 listesi kullanılmamış. Örn

  Listemizde hem DAP hem DDU bulunmaktadır 

  Yurtdışına kargo şirketleri aracılığı ile mal göndermekteyiz. Bunlara ilişkin faturalar e-Fatura mı olmalı?

  Mikro İhracat diye adlandırılan bu yöntemde GÇB yerine kargo firmalarında ETGB kullanılmakta olup, mevcut süreçte e-Faturanın konusuna girmemektedir. Bu nedenle bu kapsamda gerçekleştirilen ihracat işlemleri için matbu (Kağıt/e-arşiv) fatura düzenlenmeye devam edilecektir.

  Faturaların Türkçe/İngilizce iki dilde olması şekilsel olarak kabul edilebilir mi? Sadece İngilizce olduğu durumlarda GİB ve GTB gerekli kont

  İhracat faturaları ile sınırlı kalmak kaydı ile faturaların İngilizce veya farklı bir dilde düzenlenmesi mümkündür. İstenmesi halinde e-Faturalarda yabancı dil ve Türkçe bir arada da kullanılabilmektedir. Ancak eşyanın tanımı ile ilgili bir karşılaştırma söz konusu olmayacaktır. 

  GTIB numarası kaç karakter olacak ve kontrolü hangi seviyede olacaktır?

  GTİP NO zorunlu alandır ve noktasız 12 haneli olacak şekilde girilecektir. 

  GÇB ile uyumlu olması açısından fatura üzerinde yazılan GTİP 12 haneli olarak mı deklare edilmelidir?

  Eğer ilk defa veya arızi ihracat yapılmıyor ise ürün GTİP numarası biliniyor olmalıdır. Ancak arızi veya ilk defa ihracat yapılıyor ise ve bu konuda müşavir kullanılmıyor ise gümrük idaresinden yardım talep edilerek aşılabilir. İhracatta GTİP önem arz etmektedir. Tam ve eksiksiz (noktasız 12 karakter) yazılması gerekir ve yanlış yazılır ise usulsüzlük cezası da alınabilir.

  Serbest bölgelerdeki firmalarının yurt dışına ihracatları (Türkiye Dışı) e-Fatura kapsamına girecek mi?

  Serbest bölgedeki aracı da e-Faturaya kayıtlı ise hali hazırda e-Fatura düzenlenmesi gerekir. Serbest bölgeye yapılacak ihracatlar da (Gümrük Çıkış Beyannamesine konu olmuş) e-Fatura ihracat beyannamesi ile beraber düzenlenerek ibraz edilecek. Ama serbest bölgeden çıkış yapacak eşya için e-Fatura söz konusu değil. Çünkü serbest bölgede ihracat beyannamesi söz konusu değil. Serbest bölgede düzenlenen beyanname transit beyannamesidir.

  e-Fatura (İhracat Faturası) gümrüklerde uygulanmaya başlanınca Gümrük müşavirlerine bu yetki verilecek mi?

  e-Fatura uygulaması ile gerekli mobilite sağlanabilir ve yazılımsal olarak müşavirlere mobil araçlar da dahil olmak üzere e-Fatura düzenletilebilir. Bunun için portal yöntemi dışında bir yöntem kullanılması gerekmekte olup, gerekli destek yazılım firmalarınca sunulmaktadır.

  Faturalar elektronik sistem üzerinde Gümrük onayına gönderileceğinden bu sistem kapalı olduğu durumda acil çıkış yapılması için hangi �

  Bu durum için kağıt fatura ile işlem yapılması GİB açısından mümkündür. Gümrük açısından ise GTB ‘nin gümrükteki tüm işleyişi duracağından ve faturanın olup olmaması durumu değiştirmeyeceğinden Gümrük açısından sorun olmayacaktır. Ancak mükellefler bu yönteme yalnızca istisnai durumlarda başvurmalı ve istendiğinde zaruret halini tevsik edebilmelidir. Aksi takdirde 213 Sayılı VUK hükümlerine göre cezai yaptırımlarla karşılaşılabilinecektir .

  Gümrük idareleri kendilerine onay için gönderilen faturaları ne kadar sürede onaylanacak, gecikmeler yaşanabilir mi?

  İhracat işlemleri kapsamında GİB’e gönderilen e-Faturalar anında GTB sistemlerine iletilecek olup, saniyeler içinde referans numarasını da içeren sistem yanıtı mükellefe e-Fatura sistemi üzerinden iletilecektir. GÇB tescil işlemi tamamlandıktan ve ihraç edilen malların yurtdışı çıkış işlemleri tamamlandıktan sonra mükellefler GTB Portalı üzerinden manuel olarak kabul yanıtını (içerisinde GÇB bilgisi ve intaç tarihini de barındırır) tetikleyeceklerdir. Sistemin otomatik olarak işlemesi için GTB tarafında çalışmalar yapılmaktadır. 

  Geçmiş ayda işlemi tamamlanmış GÇB’nin intaç tarihi sistemde (VEDOP), işlemi tamamlanmamış görünüyor ve intaç tarihi hala yok, bu duru

  Arızi işlemler, muayene işlemleri, idari araştırmaya konu olmuş bir işlem diğer beyannamelerden ayrı tutulup, onun kapanma işlemi yapılmayacağı için intaç tarihi olmayacak. İntaç tarihi olmayacağı için e-Faturayla ilişkilendirip bilginin dönmesi ne VEDOP’a ne de faturayı düzenleyene söz konusu olmayacaktır. 

  e-Faturada GTB tarafından faturaların reddedilmesi hangi maddelere göre ayarlandı, her yanlışlıkta direk ret yanıtı mı gidiyor, yoksa sistem

  GÇB’nin hazırlanması aşamasında fatura ile GÇB arasında bir uyumsuzluk olması halinde sistem GÇB’nin tesciline izin vermeyecektir. Ayrıca GTB kendi tarafları için gerekli kontrolleri yaptıktan sonra malın çıkışını uygun görmezse de red yanıtı gönderecektir.

  E-Fatura kesilirken VKN girme zorunluluğu var fakat yurtdışı alıcılarının VKN’si olmadığından bu işlem nasıl yapılacaktır?

  AccountingCustomer Party alanına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının bilgileri yazılmalı , BuyerCustomerParty alanına ise malı alan firmanın bilgileri yazılmalıdır. Konu ayrıntılı olarak efatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzunda anlatılmıştır. Alıcı vkn bilgisi bilinmiyorsa 10 haneli 2222222222 numarası yazılarak işlem yapılmalıdır.

  E-Fatura kesen ihracatçı firma Gümrük İdaresine e-Faturaları matbu olarak ibraz etmek mecburiyetinde midir?

  Hayır, zaten faturanın kendisi Gümrük Ticaret Bakanlığının elinde olacağından ayrıca çıktı alınmasına gerek yoktur. 

  Geriye dönük e-Fatura kesilemediği takdirde gemi yüklemesi akşam saatlerinde ya da hafta sonu biterse ilk iş günü yeni bir e-Fatura düzenlene

  Bu tür durumlarda sorun yaşamamak adına müşavirlerin de kullanabileceği mobil e-Fatura çözümlerinin tercih edilmesi sorunların önüne geçeceğinden portal yöntemi dışındaki yöntemlerin tercih edilmesi gerekmektedir. Gerek GİB gerek GTB sistemleri 7/24 çalışmaktadır.

  İhracat faturalarındaki zorunlu alanları her mükellef sağlamıyor, örneğin otomobil ihracatında paket yok. Bu alanlardaki zorunluluk kalkacak

  Yeni yayınlanan şematronda böyle bir zorunluluk yoktur. 

  Mevcut e-Fatura entegrasyonu olan bir mükellef sadece TaxFree faturalar için özel entegratör kullanıp diğer faturalar için entegrasyon kullanab

  Hayır, e-Fatura uygulaması bir bütündür ve yalnızca bir yöntem ile uygulamadan yararlanılabilmektedir. 

  İhracat faturaları kim tarafından nasıl reddedilecek, tek pencere sisteminden mi?

  Tescil öncesinde mükellef tarafından red mekanizması tetiklenebilir, tescil sonrasında ise Gümrük Ticaret Bakanlığı tarafından reddedilecek. Tescil öncesi ret mekanizmasında, 23 haneli referans numarasını iki kaynaktan temin edebileceksiniz. Size gelen sistem yanıtı içeriğinden ya da Gümrük Ticaret Bakanlığının sunduğu portal üzerinden fatura numaraları veya tarih aralığından faturalarınızı ve referans numaralarınızı sorgulayabileceğiniz gibi reddedebileceksiniz. 

  İhracat işlemlerinde de e-İrsaliye kullanılacak mı?

  Hayır, henüz değil. İleride değerlendirilecek. 

  E-Fatura uygulamasında ihracat faturaları için 01.01.2017 tarihinden itibaren merkez olarak geçiş yapıp şube için ise 01.07.2017 tarihinden ge

  Evet, yapılabilir. Gümrük çıkış beyannamesin ekine aynı anda bir e-Fatura bir kağıt fatura koyabilirsiniz. 01.07.2017’ye kadar bir engel yoktur. E-Faturalar için belge kodu 0886, matbu faturalar için 0100 eşleşerek GÇB’ye belge eklemesi yapılacaktır.

  İhracat için e-Fatura kesildikten sonra vergi iadesi vade kapanışına istinaden geldiği için oradaki entegrasyon nasıl olacak? Kabul geldiğind

  Kabul yanıtı fiili ihracat (intaç) gerçekleştiğinde dönecektir. Kabul yanıtının içinde fili ihracat tarihi bilgisi yer alacaktır. 

  İhracat faturalarının içerik bilgileri sistemden toplu rapor olarak alınabilecek mi? KDV iade listelerini oluştururken bu raporlar dan faydalanm

  Şu an için bu durum gündemde değildir. Ancak ilerleyen süreçte sistemlerin entegre edilmesi planlanmaktadır. 

  Yurtdışına fason işçilik yapıyoruz. Maliye nezdinde hizmet ihracı sayılıyor. Bu tür hizmet ihracı e-Fatura olacak mı? Mal ihracatı kavram

  Gümrük Beyannamesine konu edilecek mal ihracı faturaları e-Fatura sistemine kayıtlı ihracatçılar tarafından kullanılacaktır. Faturada mal bedeli var ise bu kapsama girer ancak sadece hizmet bedelli bir fatura düzenleniyor ise ve ayrı bir fatura ile gönderme imkanınız var ise e-Fatura zorunluluğu olmadan da gönderebilirsiniz .

  İhracat faturalarında GTİP numaralarının da yazılması zorunlu mu?

  Evet, zorunludur. Gerek e-Faturada gerek GÇB’de olmazsa olmaz bilgi kabul edilmektedir. 

  Sistemin içerisinde bazı ihracatlarımızı elektronik fatura yapabilir miyiz? Mevcut sistemimizi devam ettirerek bir kısım ihracatımızı 30 Haz

  Evet, 01.07.2017 tarihine kadar bir kısım ihracatlarınızı e-Fatura olarak başlayabilir, bir kısım faturalarınızı ise işlemin zorluğu, gümrük müşavirini yetkilendiremediğiniz durum gibi pek çok sebeple kağıt fatura yapabilirsiniz. 01.07.2017 tarihi itibari ile gümrük beyannameli mal ihracı faturalarının tamamını e-Fatura olarak düzenlemek zorundasınız. 

  E-Fatura sadece kayıtlı kullanıcılar arasında veri akışını sağlamaktaydı yalnız ihracatta müşterilerimizin böyle bir durumu söz konusu

  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sanal olarak yurtdışındaki müşterinin ikinci alıcısı gibi tanımlanmıştır. Yurtdışındaki müşterinin yanında Gümrük Ticaret bakanlığı alıcı olarak tanımlandığı için Gümrük Ticaret Bakanlığı kayıtlı kullanıcı pozisyonuna düşüyor. Bu kapsamda düzenlenen e-Faturalar Yurtdışındaki müşteriye harici yollardan ulaştırılacaktır. 

  Fatura kesim işlemini gümrük müşavirlikleri mi gerçekleştirmeli yoksa üretici firmaların kendisi mi?

  Kağıt faturada hali hazırda yapmakta olduğunuz bütün işlemleri e-Faturada da yapabilirsiniz. Tamamen hukuki sözleşmeler ve yetkilendirme seviyesi ile alakalı olan bir işlem, nasıl ki muhasebe ve mali müşavirlik hizmetinde bir fatura kesiminde, defterin tutulmasında Serbest veya Yeminli mali müşavirden hizmet koşullarınızı belirleyerek hizmet alıyorsanız gümrük müşavirinden de özel hukuk sözleşmeleri ile ve sınırlı sizin belirleyeceğiniz ihracat faturaları olmak üzere faydalandırabilirsiniz. Özel entegratörlerin sunduğu hizmetlerde firma olarak çok sayıda gümrük müşaviri ile de çalışabilirsiniz. Gümrük müşavirinin yetki alanı olarak belirlediğiniz faturaları sadece o gümrük müşavirine e-Fatura düzenleme ve kontrol etme yetkisi de tanımlayabilirsiniz.

  Tescil alınana kadar yapılacak eFatura iptallerinin kontrolü kim tarafından nasıl yapılacak? Fatura iptali esnasında gümrük müşavirlikleri

  Tescile kadar reddi mükellef tetikleyebilir. Bunun için tek pencere sistemine erişim şifresinin olması yeterlidir. Ancak saha uygulamalarında bu şifrelerin müşavirlerde olduğundan bahisle bu işlemin müşavirce yapılması gerekecektir.

  Tax–Free faturalarının efatura olarak düzenlenmesi zorunluluğu yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında iade yöntemlerinin tümünü mü kapsam

  Hayır. Yolcu beraberi eşya ihracı faturası düzenleyen satıcıların, verginin alıcıya iade edilmesi usullerinden sadece, “Yetki belgesine Sahip Aracılar Tarafından İade” usulü ile gerçekleştirilmesi durumunda, söz konusu faturaları e-Fatura olarak düzenlemesi zorunluluğu 1/7/2017 tarihinden itibaren başlayacaktır. Bu konuyla ilgili efatura.gov.tr adresinde 29.06.2017 tarihli duyuru yayınlanmıştır. 

  GTB Portalına giriş için kullanıcı adı ve şifresini nasıl alabiliriz?

  GTB sistemine Giriş yapılabilmesi için mükelleflerin ilgili Gümrük Müdürlükleri’nden Bilge Programı üzerinde bulunan aşağıdaki yetkilerden uygun olanı almaları gerekmektedir.  ft-Firma Temsilcisi  fs-Firma Sahibi  mf-Firma Müşaviri  yf-Firma Müşavir Yardımcısı  gm-Gümrük Müşaviri  yg-Gümrük Müşavir Yardımcısı  rk-Resmi Kuruluş  sh-Şahsi Detaylı Beyan GTB e-fatura portalında yalnızca belge numarası görüntülemek isteyen mükelleflerin ise “IF- İthalatçı/İhracatçı Firma” yetkisi almaları yeterli bulunmaktadır. Konuyla ilgili olarak GTB’nin http://risk.gtb.gov.tr/data/5919b56a1a79f56a642206d0/EFatura%20Uygulamas%C4%B1%20G%C3%BCmr%C3%BCk%20%C4%B0%C5%9Flemleri%20Klavuzu.pdf Adresinde yayınlanan Gümrük İşlemleri Kılavuzu incelenebilir.

  GTB’ den gelen uygulama yanıtında elektronik imza bulunmamaktadır. Uygulama yanıtını geçerli kabul edecek miyiz?

  Entegratör veya özel entegratör iseniz 8 gün ve imza kontrolünü GTB’ den gelen uygulama yanıtları için kaldırmanız gerekmektedir. ( Bu kontrol sadece GTB den gelen uygulama yanıtları için kaldırılmalıdır. Diğer uygulama yanıtlarında kurallar geçerli olarak işletilmeye devam edecektir.)

  Navlun, sigorta vb. hizmet kalemleri için GTİP numarası bulunmamaktadır. Bunları ihracat faturası üzerinde nasıl göstermemiz gerekir?

  İhracat faturasında bu şekilde yer alması gereken sigorta, navlun, komisyon vb. tutarları ayrı bir satır olarak girmeden, satırlara, kalemlere dağıtarak yapabilirsiniz. Yani bir satırda belirttiğiniz mala ait maliyet ve ona ilişkin sigorta bedelini aynı satıra yedirerek yazabilirsiniz. Ancak faturanın açıklama kısmına ne kadarının maliyet ne kadarının sigorta, navlun vb. olduğunu ayrı ayrı göstermeniz gerekmektedir. Bu alanları ayrı bir satır olarak yazmanıza gerek bulunmamaktadır. Bu belirtilenin dışında faturanın iskonto tutarı alanında arttırım veya indirim alanları seçilerek de işlem yapılabilir. Yani UBL TR 2.1 Ortak Elemanlar Kılavuzunda 16. sayfada iskonto ve arttırım ile ilgili açıklamalar bulunmaktadır. Bu açıklamalara göre arttırım kısmı seçilip belirttiğiniz işlemi yapabilirsiniz. Bu arada da açıklama alanına gerekli açıklamayı yapabilirsiniz.

  Zorunluluk kapsamında olan ancak sisteme kayıtlı olmayan kullanıcılara kağıt fatura düzenlenmesi durumunda bize cezai yaptırım olur mu?

  e-fatura kullanım zorunluluğu 01.09.2013.tarihinden itibaren sisteme kayıtlı taraflar arasında zorunludur. Ancak zorunluluk kapsamında olmasına rağmen sisteme kayıtlı olmayan tarafa kağıt fatura gönderilmesi gönderen tarafa herhangi bir mesuliyet yüklemez.

  E-fatura uygulamasına kayıtlı bir firma büyük perakende mağazalarından yaptıkları alışverişlerinde e-faturayı nasıl temin edecekler?

  Perakende satış yapan firma ve alıcı taraf e-fatura sistemine kayıtlı ise kesilecek olan faturanın e-fatura olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

  Zorunluluk kapsamındaki mükelleflerden değilim e-defter kullanmak istiyorum e-fatura uygulamasını kulllanmak zorunda mıyım?

  2 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğine göre e-Defter uygulamasına geçmek isteyen mükellefler için e-fatura kullanım zorunluluğu bulunmamaktadır.

  E-fatura uygulamasında sadece ticari fatura senaryosunu kullanabilir miyiz? GİB’e temel fatura senaryosu ile gelen faturaları almamak istediğimi

  Ticari ihtiyaçlar göz önünde tutularak Ticari Fatura Senaryosu oluşturulmuştur. Ticari fatura Senaryosunda fatura kabul, red ve iade işlemleri tamamen mesajlaşma platformu üzerinden gerçekleştirilecektir. Ticari fatura senaryosunun kullanımı ancak tarafların anlaşmış olmasına bağlıdır. Temel fatura senaryosunun bir talebe bağlı olarak kaldırılması mümkün değildir.

  E-Fatura uygulamasından nasıl yararlanabilirim?

  – Az sayıda fatura düzenleyen mükellefler için e-Fatura Uygulamasına ait temel fonksiyonların internet üzerinden kullanımını sağlamak amacı ile oluşturulan ve “www.efatura.gov.tr” internet adresinde hizmete sunulan e-Fatura Portalı aracılığıyla gerçekleştirilebilirler.
  – Yüksek sayıda fatura düzenleyen çeşitli faturalama ihtiyaçları bulunan gelişmiş bilgi işlem sistemlerine sahip mükellefler bilgi işlem sistemlerinin e-Fatura Uygulamasına entegre edilmesi yoluyla e-fatura uygulamasından yararlanabilirler
  – Faturalama ihtiyaçları farklılık gösteren veya çok sayıda fatura düzenleyen mükellefler, kendilerine ait bilgi işlem alt yapısının yetersiz olması halinde yada bilgi işlem sistemi işletmek istememeleri halinde teknik yeterliliğe sahip bir özel entegratörün bilgi işlem sistemi vasıtasıyla elektronik fatura alıp gönderebilme imkanı sağlanmıştır.

  Aynı holding bünyesindeki birden fazla firmanın mali mühürününün tek bir akıllı karta yüklenmesi mevzuat anlamında mümkün müdür?

  Aynı holding bünyesinde de olsa farklı firmaların tek bir akıllı karta mali mühürlerini yüklenmei mümkün değildir. Ancak, kurum tarafından HSM cihazına kurumunuzun mali mühür sertifikası yüklenebilir. Birden fazla kişi bu tek HSM cihazına, erişim hakları ayarlanmış farklı bilgisayarlardan aynı anda Elektronik Mali Mühür Sertifikasını kullanabilirler.

  Sadece 24 saat içerisinde gelir idaresine gönderilecek veri paketinin elektronik mühürlenmesi mi gerekiyor?

  E-Bilet raporuna imzalı biletin özet değerinin(hash değeri) alınması gerekmekte bunun için de rapor hazırlanmazdan önce bilet de imzalanmış olmalı. Sadece satış anında bilet, imzalı iletilecek şeklinde bir şart yok.

  Elektronik ortamda oluşacak yolcu listesinin kağıda çıktısı otobüse verilmesi gerekmektedir denilmiş. Araca sonradan binen yolcunun bilgileri

  Bu durumda raporlama seri-sıra nolu biletleri de kapsamaktadır. Ancak bu şekilde bilet düzenlemek istisnai bir durumdur. Süreklilik arz etmesi durumunda izin iptal edilebilir. Gerekli açıklama Tebliğde yapılmıştır.

  3a ve 3b Maddelerinde ki başvuru şartlarında bahsi geçen hazırlıkları yapabilmemiz için gerekli teknik bilgileri gönderirmisiniz?

  3a’da belirtilen tüzel kişi mükelleflerin e-faturadan yararlanma (mali mühür edinme) gerçek kişi mükelleflerin ise güvenli elektronik imzayı edinme şartıdır.
  3b’de ise ise e-biletin tebliğde belirtilen şartlarda yolculara sunulma hazırlıklarından söz edilmektedir. Buradaki hazırlıklar mükellefin kendi bilgi işlem sisteminde (internet portalı dahil) yapacağı e-bilet ve e-yolcu listesi oluşturma, e-bileti yolcuya sunma ve imzalama hazırlıklarıdır. Bunun için yayınlanmış dokümanlar bulunmamaktadır. Buradaki çalışmaları tebliğdeki şartlara bağlı olarak ve kendi ihtiyaçlarınız doğrultusunda yapabilirsiniz.

  Özel entegratörle çalışmaya başladım ancak anlaşmazlık olması durumda portal hesabımı tekrar açtırabilir miyim?

  Özel entegratör üzerindeki hesabınızın kapatılması durumunda portal hesabınız otomatik olarak aktive olacaktır.

  Özel entegrasyon başvurusu nasıl yapılacak?

  Özel entegrasyon başvuru adımları:
  – Özel entegrasyon talebini içeren bir dilekçe
  – Elektronik Fatura Basvuru Formu ve Taahhutnamesi
  – Elektronik Mali Muhur Sertifika Sahibi Taahhutnamesi
  – Başvuru formuna şirket adına imza atan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren şirket imza sirkülerinin noter onaylı örneği
  – Özel Entegrasyon Bilgi İşlem Sistem Raporu (BİS)

  Yukarıda bahsedilen belgelerle birlikte Başkanlığa başvuru yapabilirsiniz. BİS raporunun içeriğine dair bilgiye “www.efatura.gov.tr” sitesinde yer alan e-Fatura Uygulaması Özel Entegrasyon Kılavuzu’ndan ulaşabilirsiniz.

  Portal hesabının tanımlanmaması talebimizi uygulama başvurusu sırasında mı yoksa entegrasyon başvurumuz içersinde mi iletmemiz uygun olacakt

  e-Fatura Uygulamasını entegrasyon yöntemiyle gerçekleştirmek isteyen mükellefler entegrasyon süreçleri tamamlanana kadar portal hesaplarının tanımlanmamasını talep edebilirler.

  Portaldan fatura yükleme seçeneği ile ilgili, faturaların toplu bir XML dosyası ile portala yüklenmesi mümkün müdür? Her faturanın ayrı ay

  Upload mekanizması ile portal kullanım kılavuzunda belirtildiği üzere yükleme yapmak mümkündür. Her fatura xml formatında oluşturulup tek kişiye gönderilecek faturalar tek bir zarfta gönderilebilir.

  E-fatura uygulaması kayıtlı kullanıcı listesinin güncellenme sıklığı ne olacak?

  Başkanlık, kayıtlı kullanıcı listesini belirli zaman aralıkları ile güncellenmesini öngören bir düzenleme yapmayı planlanıyor. Ancak şu an için belirlenmiş bir zaman aralığı ve geçerlilik zamanı mevcut değil.