ZORUNLULUĞU 487 SIRA
NUMARALI VERGİ
USUL KANUNU
GENEL TEBLİĞİ
İSTEĞE BAĞLIDIR.
HERHANGİ BİR MÜKELLEF GRUBU İÇİN ZORUNLULUK
ÖNGÖRÜLMEMİŞTİR

Taslak Tebliğ ile aşağıda belirtilen MESLEK MENSUPLARININ e-SMM
UYGULAMASINA geçiş zorunluluğu getirilmesi öngörülmektedir.
Serbest meslek erbabı olup, hukuk, muhasebe, denetim, tıp, mimar, mühendislik
vb. alanlarında, vekil, danışman, müşavir, denetçi, bilirkişi, arabulucu, aracı,
tabip, mimar, mühendis vb. adlar altında serbest meslek faaliyetinde
bulunanlardan;
a) 31/3/2019 tarih itibariyle faaliyetine devam etmekte olanlar 1/7/2019
tarihine,
b) 1/4/2019 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren faaliyetine başlayacak olanlar
ise işe başladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın sonuna,
kadar, e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihlerden
itibaren serbest meslek makbuzu belgelerini e-Serbest Meslek Makbuzu olarak
düzenlemeleri zorunludu