24 Şub 2019

Elektronik Serbest Meslek Makbuzu (E-Smm) hk 22/02/2019

Serbest Meslek Makbuzlarının düzenlenmesi sırasında, yapılan tahsilatın brüt veya net olmasına
göre uygulamada, “brüt ücretten”, “net ücretten” veya “net tahsilat” rakamından olmak üzere
farklı hesaplamaların genellikle haricen ve özel programlar yoluyla yapılması ve bulunan
tutarların belge üzerine elle yazılması gerekmekteydi.
Serbest Meslek Makbuzlarının elektronik belge olarak düzenlenmesine yönelik e-SMM
uygulamasında Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ücretsiz olarak mükelleflerimize sunulan
PORTAL UYGULAMASINDA hali hazırda yapılan geliştirmeler neticesinde, e-SMM düzenlenmesi
sırasında, öncelikle vergi oranlarının (Gelir Vergisi Stopaj Oranı, KDV oranı ve KDV Tevkifatı
Oranı ) girilmesi ve akabinde yapılan tahsilatın “brüt ücret”, “net ücret” veya “net tahsilat”
olması durumuna göre, İLGİLİ ALANINA belirlenen tutarın yazılması halinde otomatik olarak
diğer alanların uygulamamız tarafından hesaplanarak doldurulması (Örneğin alınan tutarın net
tahsilat olduğu değerlendirildiği durumda, net tahsilat alanına tahsil edilen tutarın yazılması
durumunda, “brüt ücret” ve “net ücret” alanları girilmiş vergi ve kesinti oranları da dikkate
alınarak otomatik olarak hesaplanacak ve ilgili alanına yazılacaktır.) sağlanmıştır.
Örnek olarak; % 20 oranında GV Tevkifatına, % 18 KDV oranına ve % 90 oranında KDV
Tevkifatına tabi olan hukuki danışmanlık hizmetine ait 10.000 TL olarak tahsil edilen bedelin;
a) Brüt ücret olduğu durumda; ilgili satır alanlarına vergi ve tevkifat oranları girilmesi ve
akabinde “Brüt Ücret” alanına 10.000 TL yazıldığında program tarafından ilgili diğer bütün
alanlar otomatik olarak hesaplanacaktır.

22 Ara 2018

01.01.2019 Tarihi İtibariyle E-Fatura, E-Arşiv Fatura Ve E-Defter Uygulamalarına

01.01.2019 TARİHİ İTİBARİYLE
E-FATURA, E-ARŞİV FATURA VE E-DEFTER UYGULAMALARINA ZORUNLU
OLARAK DAHİL OLMASI GEREKEN MÜKELLEFLER HAKKINDA DUYURU
20.6.2015 tarih ve 29392 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren ve e-Fatura
ve e-Defter uygulamaları çerçevesinde zorunluluk getirilen mükelleflerin kapsamını
belirleyen 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nden anlaşılacağı üzere;
a) 2017 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere:
İlgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi
takip eden hesap döneminin başından itibaren (normal hesap dönemine tabi olanlar için bu
tarih 1/1/2019’dur),
b) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali,
ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan
lisans alan mükelleflere (Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları
nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.)
Lisans aldıkları tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren (lisans alma tarihi ile
izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler
açısından bir sonraki hesap döneminin başından itibaren )
c) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa
ve ithal eden mükelleflere,
Mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren
(mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması
halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap döneminin başından itibaren),
e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına geçme zorunluluğu getirilmiştir.
Öte yandan, 24.12.2015 tarih ve 29572 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren
ve İnternet Satışı Nedeniyle e-Arşiv Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu Getirilen
mükelleflerin kapsamını belirleyen 464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’den
anlaşılacağı üzere;
İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2017 hesap dönemi brüt satış hasılatı 5
Milyon TL ve üzerinde olan mükelleflere 1.1.2019 tarihi itibariyle e e-Arşiv Uygulamasına
geçme zorunluluğu getirilmiştir.
Bu kapsamda, belirtilen özellikleri haiz mükelleflerimizin vergisel uygulamalar
bakımından hukuki bir sorun yaşamaması ve cezai işlemlere maruz kalmaması adına
31.12.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter uygulamalarına
ilişkin gerekli başvurularını ve hazırlıklarını aşağıdaki adresler üzerinden elektronik ortamda
yapmaları gerekmektedir.
MALİ MÜHÜR BAŞVURUSU İÇİN: https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go
E-FATURA BAŞVURUSU İÇİN: https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/
E-DEFTER BAŞVURUSU İÇİN: https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/
Temin işlemlerinin alabileceği süreler de göz önünde bulundurularak elektronik imza
araçlarının, e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter uygulamalarına son başvuru tarihi olan
31.12.2018 tarihinden önce temin edilmesi, söz konusu uygulamalara mükelleflerimizin
süresinde başvuru yapılması bakımından önem arz etmektedir.
Mükelleflerimizin elektronik imza araçlarının başvurusu sırasında, mükellefiyetlerine
ilişkin vermiş oldukları ve ilgili sertifika makamları tarafından da MERSİS ve MERNİS
kayıtları çerçevesinde kontrol edilip kendilerine ilgili başvuru uyarı ekranlarında gösterilen
bilgilerini; mali mühür veya nitelikli elektronik sertifikaların hatasız, doğru şekilde üretimi ve
zaman kaybına yol açmaması bakımından dikkatle kontrol etmeleri gerekmektedir.
Kamuoyuna önemle duyurulur.

19 Ara 2018

İhracat Faturalarının E-Fatura Olma Zorunluluğu

454 SN VUK GT
(GÜNCEL HALİ)
e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ihracatçıların Gümrük beyannameli
mal ihracı faturaları 1.7.2017 tarihinden itibaren e-Fatura olarak
düzenlenmek zorunda
AYNI DURUM HALEN GEÇERLİ OLACAKTIR.

19 Ara 2018

E-Arşiv Fatura Geçiş Zorunluluğu

ZORUNLULUĞU 464 SIRA NOLU
VERGİ USUL
KANUNU GENEL
TEBLİĞİ
1- İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2015 ve
müteakip hesap dönemlerinde brüt satış hasılatları 5 Milyon TL
ve üzerinde olan mükellefler (izleyen 2 yılın başından itibaren)

Taslak Tebliğ ile aşağıda belirtilen mükellef gruplarının e-ARŞİV
FATURA UYGULAMASINA (e-Arşiv Fatura uygulamasına başvuru şartları
arasında e-Fatura geçiş zorunluluğu da bulunması nedeniyle, e-Fatura da
olmayanlar için ayrıca E-FATURA UYGULAMASINA da) geçiş zorunluluğu
getirilmesi öngörülmektedir.
1- Halihazırda 421 ve 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri
kapsamında e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olma zorunluluğu
bulunan mükelleflerin, 1.7.2019 tarihine kadar e-Arşiv Fatura uygulamasına da
geçme zorunluluğu öngörülmektedir.
2- E-Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile
İnternet Ortamında İlan Yayınlayan mükelleflere 1.7.2019 tarihine kadar e-Arşiv
Fatura uygulamasına zorunlu olarak dahil olmaları öngörülmektedir.
3- 2017 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile
gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere Gelir/Kurumlar
Vergisi Beyannamelerinin verildiği tarihi izleyen hesap dönemi başından itibaren
(2017 yılı cirosundan dolayı aşanlar için 1.7.2019 tarihine kadar) e-Arşiv
Fatura uygulamasına zorunlu olarak geçmeleri öngörülmektedir.
4- e-Fatura ve e-Arşiv uygulamalarına kayıtlı olmayan mükelleflerce aynı günde
aynı kişi veya kurumlara düzenlenen faturaların vergiler dahil toplam tutarının
50.000 TL’yi aşması halinde söz konusu faturaların 1.7.2019 tarihinden itibaren
GİB tarafından ücretsiz olarak sunulan e-Arşiv İnternet Portali üzerinden eArşiv
Fatura olarak düzenleme zorunluluğu getirilmesi öngörülmektedir.
5- Gelir İdaresi Başkanlığının, yapacağı analiz çalışmalarıyla riskli ya da vergiye
uyum düzeyi düşük mükelleflere ve Başkanlıkça belirlenen diğer mükellef
gruplarına yazılı bildirimle en az 3 aylık süre vermek suretiyle e-Fatura ve
e-Arşiv Fatura uygulamalarına geçme zorunluluğu getirilebilmesi
öngörülmektedir.

6- (GETİRİLEN YENİ İMKAN) 483 SN VUK Genel Tebliğinin 6 ncı maddesinde
belirtilen ÖKC kullanımından muafiyeti şartlarını sağlayarak ÖKC kullanımından
muaf olan ve e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin; vergiler
dahil 500 TL yi aşmayan perakende mal ve hizmet satışlarında düzenlenecek eArşiv
Faturalarında müşterinin adı bölümüne “Nihai Tüketici” açıklaması ile
düzenlenmesi halinde perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihaz fişi yerine
kullanılabilmesine imkan verilmesi öngörülmektedir.

19 Ara 2018

E-MM Uygulamasına Geçiş

ZORUNLULUĞU 487 SIRA
NUMARALI VERGİ
USUL KANUNU
GENEL TEBLİĞİ
İSTEĞE BAĞLIDIR.
HERHANGİ BİR MÜKELLEF GRUBU İÇİN ZORUNLULUK
ÖNGÖRÜLMEMİŞTİR.
TASLAK TEBLİĞLERLE E-MÜSTAHSİL MAKBUZU UYGULAMASINA İLİŞKİN
HERHANGİ BİR ZORUNLULUK ÖNGÖRÜLMEMEKTEDİR.

19 Ara 2018

E-Smm Uygulamasına Geçiş

ZORUNLULUĞU 487 SIRA
NUMARALI VERGİ
USUL KANUNU
GENEL TEBLİĞİ
İSTEĞE BAĞLIDIR.
HERHANGİ BİR MÜKELLEF GRUBU İÇİN ZORUNLULUK
ÖNGÖRÜLMEMİŞTİR

Taslak Tebliğ ile aşağıda belirtilen MESLEK MENSUPLARININ e-SMM
UYGULAMASINA geçiş zorunluluğu getirilmesi öngörülmektedir.
Serbest meslek erbabı olup, hukuk, muhasebe, denetim, tıp, mimar, mühendislik
vb. alanlarında, vekil, danışman, müşavir, denetçi, bilirkişi, arabulucu, aracı,
tabip, mimar, mühendis vb. adlar altında serbest meslek faaliyetinde
bulunanlardan;
a) 31/3/2019 tarih itibariyle faaliyetine devam etmekte olanlar 1/7/2019
tarihine,
b) 1/4/2019 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren faaliyetine başlayacak olanlar
ise işe başladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın sonuna,
kadar, e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihlerden
itibaren serbest meslek makbuzu belgelerini e-Serbest Meslek Makbuzu olarak
düzenlemeleri zorunludu

18 Ara 2018

E-Arşiv Gelişmeler

Değerli Müşterilerimiz.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 30.10.2018’de yayınlamış olduğu tebliğ ile Elektronik Arşiv Klavuzunu güncellemiştir. Yeni klavuz ile en geç takip eden ayın 15. Günü sonuna kadar gönderilmesi gereken e-Arşiv Raporlarının 1/1/2019 tarihinden itibaren günlük olarak en geç izleyen günün sonuna kadar raporlanması zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsamda 1 Ocak 2019’da devreye alınacak olan yeni e-Arşiv rapor gönderim süreci detayları aşağıdaki gibidir:

1/1/2019 itibariyle e-arşiv rapor gönderimleri, aynı günün gecesinde otomatik olarak gönderilecektir. Gün içinde sistemimize düşen tüm e-Arşiv faturalar gece 00:00’dan sonra rapor haline getirilerek Gelir İdaresi Başkanlığının sistemine iletilecektir. Hata alan raporlar veya faturalar ertesi sabah müşterilerimize mail ile bildirilecek, düzeltilmesi için o günün akşamına kadar vakitleri olacaktır.

Şu anki durumda e-Arşiv otomatik gönderim parametresinin açık olup olmadığı farketmeksizin, 1 Ocak 2019 itibariyle aynı gün otomatik gönderim seçeneği aktif olacaktır.

Bir önceki güne veya 7 güne kadar geçmiş bir tarihe fatura kesme ihtiyacı olursa, e-Arşiv raporu Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilmiş olduğu için, fatura kesildikten sonra o güne ait yeni bir rapor oluşturulacaktır. Oluşturulan bu ek rapor, otomatik gönderim için gece 00:00 ‘i beklemeden, gün içinde otomatik gönderilecektir. Başka bir ifadeyle raporlama, faturanın elektronik ortamda oluşturulduğu tarih için otomatik yapılacaktır. Örneğin;

Fatura Tarihi: 30.01.2019

e-Arşiv Fatura Oluşturma Tarihi (Düzenleme Tarihi) : 06.02.2019

Bulunduğu e-arşiv Raporu Tarihi : 30.01.2019 (Ek Rapor Oluşacaktır)

Otomatik Gönderim Tarihi: 06.02.2019 (Raporun Oluştuğu An – Gün İçinde)

İptal faturaları, iptal faturasının kesildiği tarih üzerinden raporlanacaktır. Örneğin;

Fatura Tarihi: 10.03.2019

İptal Faturası Tarihi: 22.03.2019

İptal Faturasının Bulunduğu e-arşiv Raporu Tarihi : 22.03.2019

İptal Faturasının Otomatik Gönderim Tarihi: 23.03.2019 (22.03.2019’u 23.03.2019’a bağlayan gece)

2018 Aralık ayında kesilen e-Arşiv fatura günlük raporlarının da, 15 Ocak 2019 yerine en geç 2 Ocak 2019 günü sonuna kadar gönderilmesi gerekmektedir. Aralık ayının e-Arşiv raporları da, daha önce gönderilmemesi durumunda, 1 Ocak 2019 gecesi otomatik olarak Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilecektir.

Aynı şekilde, geçmişe yönelik, sistemlerimizde rapor durumunda bekleyen fakat henüz gönderilmeyen tüm e-Arşiv raporları da 1 Ocak 2019’da otomatik olarak Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilecektir.

Ek olarak, günlük gönderilen e-arşiv bilgilendirme mailleri içeriği de aşağıdaki gibi olacaktır. Bu 3 koşuldan biri gerçekleşirse, ertesi sabah müşterilerimizin mail adresine uyarı maili gönderilecektir.

GIB’e gönderilemeyen raporlarınız varsa

Hatalı durumda olan raporlarınız varsa

Hatalı durumda olan e-arşiv faturalarınız varsa

Son olarak, yukarıdaki süreç mevcut müşterilerimiz için 01.01.2019’da başlayacak olup, 18.12.2018 tarihinden itibaren yeni e-Arşiv hizmeti alan müşterilerimizde ise aynı gün otomatik gönderim başlayacak, 1 Ocak 2019 beklenmeyecektir. Lütfen müşterilerinizi uyarmayı unutmayınız.