01.01.2019 TARİHİ İTİBARİYLE
E-FATURA, E-ARŞİV FATURA VE E-DEFTER UYGULAMALARINA ZORUNLU
OLARAK DAHİL OLMASI GEREKEN MÜKELLEFLER HAKKINDA DUYURU
20.6.2015 tarih ve 29392 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren ve e-Fatura
ve e-Defter uygulamaları çerçevesinde zorunluluk getirilen mükelleflerin kapsamını
belirleyen 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nden anlaşılacağı üzere;
a) 2017 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere:
İlgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi
takip eden hesap döneminin başından itibaren (normal hesap dönemine tabi olanlar için bu
tarih 1/1/2019’dur),
b) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali,
ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan
lisans alan mükelleflere (Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları
nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.)
Lisans aldıkları tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren (lisans alma tarihi ile
izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler
açısından bir sonraki hesap döneminin başından itibaren )
c) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa
ve ithal eden mükelleflere,
Mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren
(mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması
halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap döneminin başından itibaren),
e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına geçme zorunluluğu getirilmiştir.
Öte yandan, 24.12.2015 tarih ve 29572 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren
ve İnternet Satışı Nedeniyle e-Arşiv Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu Getirilen
mükelleflerin kapsamını belirleyen 464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’den
anlaşılacağı üzere;
İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2017 hesap dönemi brüt satış hasılatı 5
Milyon TL ve üzerinde olan mükelleflere 1.1.2019 tarihi itibariyle e e-Arşiv Uygulamasına
geçme zorunluluğu getirilmiştir.
Bu kapsamda, belirtilen özellikleri haiz mükelleflerimizin vergisel uygulamalar
bakımından hukuki bir sorun yaşamaması ve cezai işlemlere maruz kalmaması adına
31.12.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter uygulamalarına
ilişkin gerekli başvurularını ve hazırlıklarını aşağıdaki adresler üzerinden elektronik ortamda
yapmaları gerekmektedir.
MALİ MÜHÜR BAŞVURUSU İÇİN: https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go
E-FATURA BAŞVURUSU İÇİN: https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/
E-DEFTER BAŞVURUSU İÇİN: https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/
Temin işlemlerinin alabileceği süreler de göz önünde bulundurularak elektronik imza
araçlarının, e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter uygulamalarına son başvuru tarihi olan
31.12.2018 tarihinden önce temin edilmesi, söz konusu uygulamalara mükelleflerimizin
süresinde başvuru yapılması bakımından önem arz etmektedir.
Mükelleflerimizin elektronik imza araçlarının başvurusu sırasında, mükellefiyetlerine
ilişkin vermiş oldukları ve ilgili sertifika makamları tarafından da MERSİS ve MERNİS
kayıtları çerçevesinde kontrol edilip kendilerine ilgili başvuru uyarı ekranlarında gösterilen
bilgilerini; mali mühür veya nitelikli elektronik sertifikaların hatasız, doğru şekilde üretimi ve
zaman kaybına yol açmaması bakımından dikkatle kontrol etmeleri gerekmektedir.
Kamuoyuna önemle duyurulur.