ZORUNLULUĞU 464 SIRA NOLU
VERGİ USUL
KANUNU GENEL
TEBLİĞİ
1- İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2015 ve
müteakip hesap dönemlerinde brüt satış hasılatları 5 Milyon TL
ve üzerinde olan mükellefler (izleyen 2 yılın başından itibaren)

Taslak Tebliğ ile aşağıda belirtilen mükellef gruplarının e-ARŞİV
FATURA UYGULAMASINA (e-Arşiv Fatura uygulamasına başvuru şartları
arasında e-Fatura geçiş zorunluluğu da bulunması nedeniyle, e-Fatura da
olmayanlar için ayrıca E-FATURA UYGULAMASINA da) geçiş zorunluluğu
getirilmesi öngörülmektedir.
1- Halihazırda 421 ve 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri
kapsamında e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olma zorunluluğu
bulunan mükelleflerin, 1.7.2019 tarihine kadar e-Arşiv Fatura uygulamasına da
geçme zorunluluğu öngörülmektedir.
2- E-Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile
İnternet Ortamında İlan Yayınlayan mükelleflere 1.7.2019 tarihine kadar e-Arşiv
Fatura uygulamasına zorunlu olarak dahil olmaları öngörülmektedir.
3- 2017 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile
gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere Gelir/Kurumlar
Vergisi Beyannamelerinin verildiği tarihi izleyen hesap dönemi başından itibaren
(2017 yılı cirosundan dolayı aşanlar için 1.7.2019 tarihine kadar) e-Arşiv
Fatura uygulamasına zorunlu olarak geçmeleri öngörülmektedir.
4- e-Fatura ve e-Arşiv uygulamalarına kayıtlı olmayan mükelleflerce aynı günde
aynı kişi veya kurumlara düzenlenen faturaların vergiler dahil toplam tutarının
50.000 TL’yi aşması halinde söz konusu faturaların 1.7.2019 tarihinden itibaren
GİB tarafından ücretsiz olarak sunulan e-Arşiv İnternet Portali üzerinden eArşiv
Fatura olarak düzenleme zorunluluğu getirilmesi öngörülmektedir.
5- Gelir İdaresi Başkanlığının, yapacağı analiz çalışmalarıyla riskli ya da vergiye
uyum düzeyi düşük mükelleflere ve Başkanlıkça belirlenen diğer mükellef
gruplarına yazılı bildirimle en az 3 aylık süre vermek suretiyle e-Fatura ve
e-Arşiv Fatura uygulamalarına geçme zorunluluğu getirilebilmesi
öngörülmektedir.

6- (GETİRİLEN YENİ İMKAN) 483 SN VUK Genel Tebliğinin 6 ncı maddesinde
belirtilen ÖKC kullanımından muafiyeti şartlarını sağlayarak ÖKC kullanımından
muaf olan ve e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin; vergiler
dahil 500 TL yi aşmayan perakende mal ve hizmet satışlarında düzenlenecek eArşiv
Faturalarında müşterinin adı bölümüne “Nihai Tüketici” açıklaması ile
düzenlenmesi halinde perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihaz fişi yerine
kullanılabilmesine imkan verilmesi öngörülmektedir.