19 Şub 2020

E-DEFTER BİLGİLENDİRME DUYURUSU

E-DEFTER BİLGİLENDİRME DUYURUSU

e-Defter Uygulaması 13/12/2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No.lu
Elektronik Defter Genel Tebliği ile 01/01/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bilanço esasına
göre defter tutan mükelleflerimiz istemeleri halinde yevmiye ve defter-i kebir defterlerini elektronik
ortamda e-Defter olarak tutabilirler. E-Defter Uygulamasına dahil olan/olacak mükelleflerimizi
bilgilendirmek amacıyla bu metin hazırlanmış olup, mükelleflerimizin bilmesi ve dikkat etmesi gereken
hususlar aşağıda açıklanmıştır.
1) Defterlerini e-Defter olarak tutan mükelleflerimizin, ayrıca noterlere kağıt defter tasdik
ettirmeyecekleri için, bu kapsamda tasdik ücreti ve harcı gibi bedeller ödemelerine gerek olmadığı gibi eDefter kayıtlarını elektronik ortamda muhafaza ve ibraz ettikleri için kağıda bastırma ya da kağıt ortamda
ibraz etme gibi bir yükümlülükleri ve kırtasiye masrafları da bulunmamaktadır.
2) Yevmiye ve defter-i kebir defterlerini e-Defter olarak tutan mükellefler, noterlere tasdik ettirmiş olsalar
dahi kağıt ortamda tuttukları defterleri yok hükmündendir.
3) Defterlerini elektronik ortamda tutmak isteyen tüzel kişi mükelleflerimizin mali mühre, gerçek kişi
mükelleflerin ise e-İmza (NES) ya da mali mühre sahip olması gerekmektedir. Mali mühür yalnızca
TÜBİTAK KamuSM’den alınabilmekte iken e-İmza tüm ESHS’lerden temin edilebilmektedir.
4) Mali mühür ya da e-İmza temin edildikten sonra www.edefter.gov.tr adresinde ilgili bölümden eDefter uygulamasına başvurabilir ve e-Defter uygulaması kapsamında kullanılacak uyumlu yazılım
tercihi yapılabilir. İlerleyen dönemlerde kullanılan yazılımın değiştirilmek istenmesi halinde ise e-Defter
Uygulaması üzerinden yazılım tercihinin güncellenmesi mümkün bulunmaktadır.
5) e-Defter tutma sürecinde hesap döneminin ilk ayına ait beratın alınması Açılış Onayı, son ayına ait
beratın alınması Kapanış Onayı, diğer aylara ait beratların alınması ise ilgili aylara ait defterlerin Noter
Onayı yerine geçmektedir.
6) e-Defter uygulaması kapsamında defterler elektronik oramda oluşturulur, mali mühür ya da NES ile
Onaylanır, defter beratları ve rapor beratları otomatik olarak oluşturulur ve ister e-Defter uygulaması
üzerinden ister uyumlu yazılım üzerinden webservice aracılığı ile Başkanlık sistemlerine Onaya
gönderilir ve Başkanlık Onaylı berat dosyaları ile birlikte yine elektronik ortamda muhafaza ve ibraz
edilir.
19/10/2019 Tarihinde Yayımlanan 3 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğiyle değişen, 1 Sıra
No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği’nde Mükelleflerimize Getirilen İmkanlar:
1) e-Defter tutan mükelleflerimize, muhasebe fişi tutma zorunluluğu getirilmiş olmakla birlikte, söz
konusu muhasebe fişlerinin elektronik ortamda ve elektronik imza araçları ile imzalanmış olarak
oluşturulmasına, muhafaza ve ibraz edilmesine olanak sağlanmıştır. Bu imkânla, e-Defter tutan
mükelleflerimizin kağıt kullanım ihtiyacı tamamen (% 100) ortadan kaldırılmıştır.
2) e-Defter uygulaması kapsamında aylık dönemler itibariyle oluşturulan e-Defterlerin, mükelleflerimizin
hesap dönemlerinin ilk ayı (dönem içinde e-Deftere geçenler uygulamaya geçtikleri ay) içinde
yapacakları tercihleriyle yine aylık dönemler itibariyle oluşturulmak suretiyle, izleyen üçüncü ayın
sonunda yüklenebileceği gibi, tercihte bulunmaları kaydıyla üçer aylık geçici vergi dönemleri itibariyle ve
2
geçici vergi beyannamelerinin verildiği ayın son gününe kadar oluşturulabilmesine ve berat dosyalarının
Başkanlık sistemlerine yüklenebilmesine de olanak sağlanmıştır.
3) e-Defter ve berat dosyalarının, mükelleflerimizin kendilerine ait NES veya mali mühür ile imzalanması
esas olmakla birlikte, mükellefler tarafından noterde tanzim olunan özel vekaletnamede veya Başkanlık
tarafından belirlenen usullere göre oluşturulan elektronik imzalı muvafakatnamede belirtilmesi kaydıyla;
Başkanlıktan bu hususta izin alan özel entegratörlerin veya yazılım uyumluluk onayı verilen yazılım
firmalarının ya da defter tutma hususunda 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli
Mali Müşavirlik Kanunu hükümleri çerçevesinde yetki verilen meslek mensuplarının mali mührü ya da
NES’i ile imzalanması/onaylanması ve bunlar tarafından defter ve berat dosyalarının Başkanlık
sistemlerine yüklenmesi de mümkün bulunmaktadır.
e-Defter Dosyaları, Berat Dosyaları ve Muhasebe Fişlerinin Muhafaza ve İbrazı:
1) e-Defterler ile bunlara ait berat dosyaları birbirleri ile ilişkili şekilde elektronik ortamda, muhasebe
fişleri ise tutulma şekline uygun olarak kağıt ve/veya elektronik ortamda (elektronik ortamda tutulanların
mali mühür ya da NES ile imzalı olarak) istenildiğinde ibraz edilmek üzere muhafaza edilmek zorundadır.
Bu kapsamda elektronik ortamda tutulan dosyaların kağıt ortamdaki halleri hukuken hüküm ifade
etmemektedir.
2) e-Defter ve berat dosyalarının, mükelleflerin kendilerine ait bilgi işlem sistemlerinde ve Türkiye
Cumhuriyeti sınırları içerisinde, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının geçerli olduğu yerlerde muhafaza
edilmesi mecburidir. Bununla birlikte, e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil
kopyalarının, gizliliği ve güvenliği sağlanacak şekilde e-Defter saklama hizmeti yönünden teknik
yeterliliğe sahip ve Başkanlıktan bu hususta izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemlerinde ya da
Başkanlığın bilgi işlem sistemlerinde Ocak/2020 dönemi e-Defterlerinden itibaren asgari 10 yıl süre ile
muhafaza edilmesi zorunludur. e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının muhafaza işleminin
Başkanlıktan izin alan özel entegratörlerin ya da Başkanlığın bilgi işlem sistemlerinde muhafaza edilmesi,
mükellefin asıl e-Defter ve berat dosyalarının muhafaza ve ibraz ödevlerini ortadan kaldırmamaktadır.
Mezkûr Genel Tebliğ ile Bazı Mükelleflerimize e-Defter Tutma Zorunluluğu Getirilmiştir:
Bu kapsamda;
 e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilen mükellefler ile,
 Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi olan
şirketlere,
e-Defter tutma zorunluluğu getirilmiştir.
Diğer yandan, e-Fatura uygulamasına geçilen tarih itibariyle (uygulamaya geçiş tarihi yıl içine denk
geldiği durumlarda izleyen takvim yılı başı itibariyle) e-Defter uygulamasına da geçmek zorunlu
olmaktadır. Bu zorunluluğa uymayan ya da kendileri için belirlenen tarihte başvurularını tamamlayarak
süresi içinde e-Defter uygulamasına dâhil olmayan mükellefler hakkında, 213 Sayılı Vergi Usul
Kanunu’nun ilgili ceza hükümleri tatbik olunur.
Bu kapsamda, kendilerine e-Defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirilen mükelleflerimizin, cezai
müeyyidelere maruz kalmamaları açısından, tebliğde belirtilen süreler zarfında e-Defter uygulamasına
geçmeleri önem arz etmektedir.

05 Ara 2019

Online mali mühür başvurusu yapamayan, şirketi temsile yetkili olan kişilerin yabancı olduğu kurumlar (%100 yabancı ortaklı kurumlar), Adi ortaklıklar, Kooperatifler, Fonlar, OSB ve Kollektif Şirketler ile MERSİS sisteminde şirket bilgileri güncel olmayan veya güncel olduğu halde sıkıntı yaşamaya devam eden mükelleflerimizin için

Online mali mühür başvurusu yapamayan, şirketi temsile yetkili olan kişilerin yabancı olduğu kurumlar (%100 yabancı ortaklı kurumlar), Adi ortaklıklar, Kooperatifler, Fonlar, OSB ve Kollektif Şirketler ile MERSİS sisteminde şirket bilgileri güncel olmayan veya güncel olduğu halde sıkıntı yaşamaya devam eden mükelleflerimizin aşağıda yer alan belgeleri Başkanlığımıza (Gelir İdaresi Başkanlığı Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (33.Müdürlük) Yeni Ziraat Mahallesi Etlik Cad. No: 16 06110 Dışkapı/ANKARA adresine) göndererek yazılı olarak “mali mühür başvurusu”nda bulunmalıdırlar.

%100 yabancı ortaklı kurumlar, Kooperatifler ve fonların mali mühür başvurusu için gönderilecek belgeler:
1. Mali Mühür Başvuru Formu ve Taahhütnamesinin doldurulmuş hali (imzalı, kaşeli), (https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/efaturabasvuru/MaliMuhurBasvuruFormuVeTaahhutnamesi.docx [^])
2. “Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi” nin imzalı aslı, (https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/efaturabasvuru/ElektronikMaliMuhurSertifikaSahibiTaahhutnamesi.pdf [^])
3. Şirket kuruluş sözleşmesinin yer aldığı ticaret sicil gazetesinin noter onaylı örneği (Sonradan unvan değişikliği yapılması halinde en son unvanın ilan edildiği ticaret sicil gazetesinin noter onaylı örneğinin de eklenmesi gerekmektedir.)
4. Başvuru formuna şirket adına imza atan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren şirket imza sirkülerinin noter onaylı örneği.

Adi ortaklıkların mali mühür başvurusu için gönderilecek belgeler:
1. Mali Mühür Başvuru Formu ve Taahhütnamesinin doldurulmuş hali (imzalı, kaşeli), (https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/efaturabasvuru/MaliMuhurBasvuruFormuVeTaahhutnamesi.docx [^])
2. “Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi” nin imzalı aslı, (https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/efaturabasvuru/ElektronikMaliMuhurSertifikaSahibiTaahhutnamesi.pdf [^])
3. Adi Ortaklık Sözleşmesinin noter onaylı örneği,
4. Başvuru formuna şirket adına imza atan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren şirket imza sirkülerinin noter onaylı örneği.

OSB ve Kollektif Şirketlerin mali mühür başvurusu için gönderilecek belgeler:

1. Mali Mühür Başvuru Formu ve Taahhütnamesinin doldurulmuş hali (imzalı, kaşeli), (https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/efaturabasvuru/MaliMuhurBasvuruFormuVeTaahhutnamesi.docx [^])
2. “Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi” nin imzalı aslı, https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/efaturabasvuru/ElektronikMaliMuhurSertifikaSahibiTaahhutnamesi.pdf [^])
3. Başvuru formuna şirket adına imza atan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren şirket imza sirkülerinin noter onaylı örneği.
4. Firmaların kuruluşlarına göre; Kuruluş Protokolü, Kuruluş Sözleşmesinin noter onaylı örneğini veya aslını iletebilirler.

Dernek-Vakıf İktisadi İşletmelerin Mali Mühür başvurusu için gerekli belgeler;

1- Mali Mühür Başvuru Formu ve Taahhütnamesinin doldurulmuş hali (imzalı, kaşeli),
(https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/efaturabasvuru/MaliMuhurBasvuruFormuVeTaahhutnamesi.docx [^] [^])
2- “Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi” nin imzalı aslı,
(https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/efaturabasvuru/ElektronikMaliMuhurSertifikaSahibiTaahhutnamesi.pdf [^])
3- Dernek tüzüğünün noter onaylı örneği,
4- Başvuru formuna dernek adına imza atan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren noter onaylı örneği.
“Gelir İdaresi Başkanlığı Ek Hizmet Binası Yeni Ziraat Mahallesi Etlik Cad. No:16 06110 Dışkapı / ANKARA “ adresine posta yoluyla gönderilmelidir.

Ayrıca “Sertifika Sorumlusu” olarak bildireceğiniz kişinin TC vatandaşı bir personelinize ait bilgilerin olması KamuSM tarafında bir sorunla karşılaşmamanızı sağlayacaktır. Sertifika Sorumlusunun sorumluluğu; sadece mali mühür sertifikasının tesliminde muhatap alınacak kişi olmasıdır. Devamını gerektirecek başkaca bir sorumluluk bulunmamaktadır.

Mali Mühür başvurusu için göndermiş olduğunuz belgeler başkanlığımıza ulaştığında evraklarınızın eksiksiz olması halinde başvuru bilgileriniz KamuSM iletiliyor KamuSM tarafında işleme alındıktan sonra başvuru sürecinde bildirdiğiniz yetkili kişinin mail adresine KamuSM tarafından barkod numarası ve mali mühür başvurunuzu tamamlamanız için bir bağlantı adresi gönderiliyor. Mali Mühür için yatıracağınız ücrete ilişkin bilgiler konusunda KamuSM den gelen mailleri takip ediniz.

Mali Mührün arızalanması, çalınması, kaybolması vb. öngörülmeyen durumlar nedeniyle mağduriyet yaşanmaması adına yedek Mali Mühür edinilmesi tavsiye olunmaktadır.

Ayrıca birden fazla mali mühür talep edilmesi halinde KamuSM den tarafınıza gönderilecek mailde istediğiniz mali mühür sayısını belirtebilirsiniz.

Mali Mührünüz elinize geçtikten sonra 24088 numaralı sorunun cevabındaki bağlantıları kullanarak online e-Fatura veya e-Defter başvurunuzu gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

05 Kas 2019

Gelir İdaresi Başkanlığı, Yayınladığı Yeni Tebliğ ile e-Dönüşüm Uygulamalarının Kapsamını Genişletti

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından, tüm tarafların tek kaynaktan bilgilenmelerinin temin edilmesi ve elektronik belge uygulamalarında bütünlüğün sağlanması amacıyla hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 19 Ekim 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Yayımlanan tebliğe e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Defter, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Bilet gibi halihazırda faaliyette olan belgelere ilave olarak e-Sigorta Belgesi, e-Gider Pusulası, e-Dekont ve e-Döviz Alım Satım Belgelerini düzenleyen mükellefler de dahil edildi.

Tebliğ kapsamında 2018 veya müteakip yılda cirosu 5 milyon TL’yi aşan mükelleflere 1 Temmuz 2020 tarihinde e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirildi. e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükellefler, aynı zamanda e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçmek zorunda olacak ve mücbir sebepler haricinde tüm faturalarını elektronik ortamda düzenleyecekler.

e-Ticaret paydaşı olan internet satış platformları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ve internet reklam aracıları e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına geçecek. e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmamakla birlikte, vergiler dahil toplam tutarı vergi mükelleflerine yapılan satışlarda 5 bin lirayı, vergi mükellefi olmayanlara yapılan satışlarda ise 30 bin lirayı aşması halinde faturalar, Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) ücretsiz olarak mükelleflere açtığı portal aracılığıyla düzenlenecek.

Tüm serbest meslek erbapları 2020 yılı haziran ayından itibaren serbest meslek makbuzlarını e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenleyecek.

Hâl kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticaretini yapan tüccar ve komisyoncular 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu uygulamaları ile e-Defter uygulamalarına dahil olacak.

Mevcut Zorunluluklar Da Devam Ediyor.

2018 yılı cirosu 10 Milyon TL ve üzeri olanlar için 1 Ocak 2020 itibariyle e-Fatura ve e-Arşiv Fatura’ya, İnternet satışı yapan ve 2018 yılı cirosu 5 Milyon TL ve üzeri olanlar için ise 1 Ocak 2020 itibariyle e-Fatura ve e-Arşiv Fatura’ya geçiş zorunluluğu devam ediyor. (1 Temmuz 2020’de ise Internet satışı yapan ayrımı kalmıyor olacak.)

Yeni Yayınlanan Tebliğ ile Mükelleflerin e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter’e Geçiş Zorunluluğu Tarihleri:

 

509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Gelen Yeni Düzenlemeler:

e-Fatura’ya İlişkin Yeni Düzenlemeler

2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin 1.7.2020 tarihinde e-Fatura uygulamasına geçmeleri zorunludur.

2020 veya müteakip hesap dönemlerinde bu koşulları sağlayan mükelleflerin, ilgili hesap dönemini izleyen yılın 7. ayının başından itibaren e-Fatura uygulamasına geçmesi zorunludur.

e-Arşiv Fatura’ya İlişkin Yeni Düzenlemeler

Yayımlanan tebliğ kapsamında; e-Fatura’yı gönüllü veya zorunlu olarak kullanan tüm mükelleflerin 1 Ocak 2020 itibariyle e-Arşiv fatura kullanmaları zorunlu hale geldi. Ayrıca herhangi bir e-Belge mükellefi olmayan firmalar 1 Ocak 2020’den itibaren günlük belirli limitlerin üzerinde kağıt fatura kesemeyecekler. Fatura üst limitleri vatandaşa kesilen faturalar için 30.000 TL, vergi mükelleflerine kesilen faturalar için 5.000 TL olarak uygulanacak. Bu limitler günlük olarak uygulanacak ve parçalı fatura kesilemeyecek.

Aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ile internet reklamcılığı hizmet aracılarının 1.1.2020 itibariyle e-Arşiv uygulamasına geçmesi zorunludur.

e-Defter’e İlişkin Yeni Düzenlemeler

e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler, e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde (e-Fatura uygulamasına yıl içinde zorunlu olarak geçen mükellefler bakımından izleyen yılın başından itibaren), e-Defter uygulamasına da geçiş yapmak zorundadır.

e-Defter Uygulaması’na kayıtlı mükelleflere, e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının, gizliliği ve güvenliği sağlanacak şekilde e-Defter saklama hizmeti yönünden teknik yeterliliğe sahip ve Başkanlıktan bu hususta izin alan Özel Entegratörlerin bilgi işlem sistemlerinde ya da Başkanlığın bilgi işlem sistemlerinde 1/1/2020 tarihinden itibaren asgari 10 yıl süre ile muhafaza muhafaza etme zorunluluğu getirilmiştir.

e-Defterleri, mükelleflerin kendine ait e-İmza veya mali mühürle imzalaması durumuna ilave olarak; e-Defter hizmetinden yararlandığı özel entegratörünün e-İmza veya mali mührü ile imzalayabilmesi imkanı getirildi.

e-Fatura mükellefi olan şirketler ile bağımsız denetime tabi olan şirketler zorunlu kamu kurum ve kuruluşlarının ise isteğe bağlı olarak e-Defter uygulamasına geçiş yapmaları tebliğ edildi.

e-İrsaliye’ye İlişkin Yeni Düzenlemeler

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin irsaliyelerini elektronik olarak iletecekler. e-İrsaliye’de ayrıca ÖTV l, ÖTV III listesindeki ürünlerle ilgili firmalar ve Gübre Takip Sistemine kayıtlı tüm firmalara da zorunluluk geliyor. Bu firmalar için son geçiş tarihi 1 Temmuz 2020 olarak belirlendi.

e-İrsaliye alıcısı mükellefler, e-İrsaliye Yanıtını kullanarak; e-İrsaliye’de belirtilen malların ne kadarlık kısmını teslim alıp/kabul ettiklerini, teslim sırasında kabul edilmeyen mal miktarı ve nedenleri ile ilgili bilgileri, uygulama üzerinden e-İrsaliye göndericisine iletebilirler.

e-İrsaliye yanıtı ile yapılan kısmi kabul durumlarında, kabul edilmeyen malların satıcısına geri gönderimi için alıcının e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı kullanıcı olması durumunda e-İrsaliyenin ayrıca düzenlenmesi gerekmektedir. Alıcının uygulamaya kayıtlı kullanıcı olmaması durumunda ise; matbu kağıt sevk irsaliyesinin ayrıca düzenlenmesi gerekmektedir. Ret işlemi malın fiili sevkinden önce yapılmalıdır.

e-Serbest Meslek Makbuzu’na İlişkin Yeni Düzenlemeler

Tebliğ kapsamında vergiden muaf olmayan tüm serbest meslek erbaplarının (avukatlar, mali müşavirler, serbest çalışan doktorlar, mimarlar, mühendisler vb.) 2020 yılı Haziran ayından itibaren serbest meslek makbuzlarını e-Serbest Meslek Makbuzu olarak iletecekler.

Tüm serbest meslek erbapları (avukatlar, mali müşavirler, serbest çalışan doktorlar, mimarlar, mühendisler vb.) 1.2.2020 tarihi itibariyle; faaliyette olanlar 1.6.2020 tarihinde, 1.2.2020 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren faaliyete başlayacak olanlar ise, başlama tarihinden sonraki üçüncü ayın sonunda serbest meslek makbuzlarını e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemek zorunda olacaklar.

e-Müstahsil Makbuzu’na İlişkin Yeni Düzenlemeler

Müstahsil makbuzunu düzenleme zorunluluğu bulunan mükellefler 1.7.2020 itibariyle; komisyoncu ya da tüccar olarak sebze ve meyve ticareti ile iştigal eden mükellefler ise 1.1.2020 itibariyle müstahsil makbuzlarını, e-müstahsil makbuzu olarak düzenlemek zorundalar.

Komisyoncular ve sebze-meyve ticareti yapanlar için e-Müstahsil Makbuzu dışında tüm ana e-Dönüşüm ürünleri e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Defter ve e-İrsaliye de zorunlu oldu. Bu grupta yer alanların 1 Ocak 2020 itibariyle belgelerini elektronik olarak iletmeleri gerekiyor.

e-Bilet’e İlişkin Yeni Düzenlemeler

e-Bilet uygulaması kara ve deniz taşımacılığında D1 yetki belgesi bulunanlar ile yerli ve yabancı film gösteriminde bulunan kurumlar oluşturdukları biletleri elektronik olarak oluşturacak ve iletecekler. Türkiye’de tam mükellefi olmayan havayolu firmaları hariç e-Bilet uygulamasına dahil olanlar e-Fatura uygulamasına da dahil olmak zorundalar.

Karayolu taşıma yönetmeliğinde belirtilen şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetiyle iştigal eden D1 yetki belgeli işletmeler 1.1.2021 tarihine kadar (2021 veya müteakip yıllarda faaliyetlerine başlayanlar, faaliyete başladığı ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren) e-Bilet uygulamasına geçmek zorundalar.

Sinema İşletmelerinin 1.7.2020 tarihine kadar (1.7.2020 tarihinden sonra faaliyetlerine başlayanlar, faaliyetlerine başladıkları ayı izleyen dördüncü ayın başına kadar) e-Bilet uygulamasına geçmek zorundadırlar.

Son Tebliğde zorunlu olmayan ancak e-Dönüşüm’e katkı sağlayacak diğer uygulamalara da yer verildi.

e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi, e-Sigorta Poliçesi, e-Döviz Alım Satım Belgelerine İlişkin Yeni Düzenlemeler

Sigorta, emeklilik ve reasürans şirketleri Sigorta Komisyon Gider Belgelerini, bankalar dekont belgesini, isteğe bağlı e-Belge olarak düzenleyebilecekler. Bunlara ek olarak tüm mükelleflerin kullandığı e-Gider Pusulası ve diğer e-Belgeler; e-Sigorta poliçesi ve e-Döviz alım-satım belgesi geçişi zorunlu olmayan ancak kullanmak isteyen mükellefler için e-Fatura’ya geçiş zorunluluğu bulunan uygulamalardır.

GİB, en az 3 aylık zaman süresi belirleyerek, belirttiği mükelleflere bu belgeleri elektronik yöntemlerle oluşturma zorunluluğu getirmeye ve bu durumu ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak duyurularla belirlemeye yetkildir.

e-Dekont’a İlişkin Yeni Düzenlemeler

Sadece banka dekontlarını içeren bir uygulamadır ve zorunlu değildir. Bankalar isteğe bağlı olarak bu uygulamaya geçebilirler.

GİB en az 3 aylık zaman süresi belirleyerek, bankaların e-Dekont uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirmeye ve bu durumu ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak duyurularla belirlemeye yetkildir

Gider Pusulası’nda VUK Genel Tebliğine İlişkin Yeni Düzenlemeler

Gider Pusulası zorunlu bir uygulama değildir. Ancak GİB tarafından belirlenecek mükellefler, verilecek 3 ay süre sonunda gider pusulalarını e-Gider Pusulası olarak düzenlemek zorundalar.

19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

24 Şub 2019

Elektronik Serbest Meslek Makbuzu (E-Smm) hk 22/02/2019

Serbest Meslek Makbuzlarının düzenlenmesi sırasında, yapılan tahsilatın brüt veya net olmasına
göre uygulamada, “brüt ücretten”, “net ücretten” veya “net tahsilat” rakamından olmak üzere
farklı hesaplamaların genellikle haricen ve özel programlar yoluyla yapılması ve bulunan
tutarların belge üzerine elle yazılması gerekmekteydi.
Serbest Meslek Makbuzlarının elektronik belge olarak düzenlenmesine yönelik e-SMM
uygulamasında Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ücretsiz olarak mükelleflerimize sunulan
PORTAL UYGULAMASINDA hali hazırda yapılan geliştirmeler neticesinde, e-SMM düzenlenmesi
sırasında, öncelikle vergi oranlarının (Gelir Vergisi Stopaj Oranı, KDV oranı ve KDV Tevkifatı
Oranı ) girilmesi ve akabinde yapılan tahsilatın “brüt ücret”, “net ücret” veya “net tahsilat”
olması durumuna göre, İLGİLİ ALANINA belirlenen tutarın yazılması halinde otomatik olarak
diğer alanların uygulamamız tarafından hesaplanarak doldurulması (Örneğin alınan tutarın net
tahsilat olduğu değerlendirildiği durumda, net tahsilat alanına tahsil edilen tutarın yazılması
durumunda, “brüt ücret” ve “net ücret” alanları girilmiş vergi ve kesinti oranları da dikkate
alınarak otomatik olarak hesaplanacak ve ilgili alanına yazılacaktır.) sağlanmıştır.
Örnek olarak; % 20 oranında GV Tevkifatına, % 18 KDV oranına ve % 90 oranında KDV
Tevkifatına tabi olan hukuki danışmanlık hizmetine ait 10.000 TL olarak tahsil edilen bedelin;
a) Brüt ücret olduğu durumda; ilgili satır alanlarına vergi ve tevkifat oranları girilmesi ve
akabinde “Brüt Ücret” alanına 10.000 TL yazıldığında program tarafından ilgili diğer bütün
alanlar otomatik olarak hesaplanacaktır.

22 Ara 2018

01.01.2019 Tarihi İtibariyle E-Fatura, E-Arşiv Fatura Ve E-Defter Uygulamalarına

01.01.2019 TARİHİ İTİBARİYLE
E-FATURA, E-ARŞİV FATURA VE E-DEFTER UYGULAMALARINA ZORUNLU
OLARAK DAHİL OLMASI GEREKEN MÜKELLEFLER HAKKINDA DUYURU
20.6.2015 tarih ve 29392 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren ve e-Fatura
ve e-Defter uygulamaları çerçevesinde zorunluluk getirilen mükelleflerin kapsamını
belirleyen 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nden anlaşılacağı üzere;
a) 2017 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere:
İlgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi
takip eden hesap döneminin başından itibaren (normal hesap dönemine tabi olanlar için bu
tarih 1/1/2019’dur),
b) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali,
ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan
lisans alan mükelleflere (Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları
nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.)
Lisans aldıkları tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren (lisans alma tarihi ile
izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler
açısından bir sonraki hesap döneminin başından itibaren )
c) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa
ve ithal eden mükelleflere,
Mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren
(mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması
halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap döneminin başından itibaren),
e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına geçme zorunluluğu getirilmiştir.
Öte yandan, 24.12.2015 tarih ve 29572 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren
ve İnternet Satışı Nedeniyle e-Arşiv Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu Getirilen
mükelleflerin kapsamını belirleyen 464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’den
anlaşılacağı üzere;
İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2017 hesap dönemi brüt satış hasılatı 5
Milyon TL ve üzerinde olan mükelleflere 1.1.2019 tarihi itibariyle e e-Arşiv Uygulamasına
geçme zorunluluğu getirilmiştir.
Bu kapsamda, belirtilen özellikleri haiz mükelleflerimizin vergisel uygulamalar
bakımından hukuki bir sorun yaşamaması ve cezai işlemlere maruz kalmaması adına
31.12.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter uygulamalarına
ilişkin gerekli başvurularını ve hazırlıklarını aşağıdaki adresler üzerinden elektronik ortamda
yapmaları gerekmektedir.
MALİ MÜHÜR BAŞVURUSU İÇİN: https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go
E-FATURA BAŞVURUSU İÇİN: https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/
E-DEFTER BAŞVURUSU İÇİN: https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/
Temin işlemlerinin alabileceği süreler de göz önünde bulundurularak elektronik imza
araçlarının, e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter uygulamalarına son başvuru tarihi olan
31.12.2018 tarihinden önce temin edilmesi, söz konusu uygulamalara mükelleflerimizin
süresinde başvuru yapılması bakımından önem arz etmektedir.
Mükelleflerimizin elektronik imza araçlarının başvurusu sırasında, mükellefiyetlerine
ilişkin vermiş oldukları ve ilgili sertifika makamları tarafından da MERSİS ve MERNİS
kayıtları çerçevesinde kontrol edilip kendilerine ilgili başvuru uyarı ekranlarında gösterilen
bilgilerini; mali mühür veya nitelikli elektronik sertifikaların hatasız, doğru şekilde üretimi ve
zaman kaybına yol açmaması bakımından dikkatle kontrol etmeleri gerekmektedir.
Kamuoyuna önemle duyurulur.

19 Ara 2018

İhracat Faturalarının E-Fatura Olma Zorunluluğu

454 SN VUK GT
(GÜNCEL HALİ)
e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ihracatçıların Gümrük beyannameli
mal ihracı faturaları 1.7.2017 tarihinden itibaren e-Fatura olarak
düzenlenmek zorunda
AYNI DURUM HALEN GEÇERLİ OLACAKTIR.

19 Ara 2018

E-Arşiv Fatura Geçiş Zorunluluğu

ZORUNLULUĞU 464 SIRA NOLU
VERGİ USUL
KANUNU GENEL
TEBLİĞİ
1- İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2015 ve
müteakip hesap dönemlerinde brüt satış hasılatları 5 Milyon TL
ve üzerinde olan mükellefler (izleyen 2 yılın başından itibaren)

Taslak Tebliğ ile aşağıda belirtilen mükellef gruplarının e-ARŞİV
FATURA UYGULAMASINA (e-Arşiv Fatura uygulamasına başvuru şartları
arasında e-Fatura geçiş zorunluluğu da bulunması nedeniyle, e-Fatura da
olmayanlar için ayrıca E-FATURA UYGULAMASINA da) geçiş zorunluluğu
getirilmesi öngörülmektedir.
1- Halihazırda 421 ve 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri
kapsamında e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olma zorunluluğu
bulunan mükelleflerin, 1.7.2019 tarihine kadar e-Arşiv Fatura uygulamasına da
geçme zorunluluğu öngörülmektedir.
2- E-Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile
İnternet Ortamında İlan Yayınlayan mükelleflere 1.7.2019 tarihine kadar e-Arşiv
Fatura uygulamasına zorunlu olarak dahil olmaları öngörülmektedir.
3- 2017 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile
gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere Gelir/Kurumlar
Vergisi Beyannamelerinin verildiği tarihi izleyen hesap dönemi başından itibaren
(2017 yılı cirosundan dolayı aşanlar için 1.7.2019 tarihine kadar) e-Arşiv
Fatura uygulamasına zorunlu olarak geçmeleri öngörülmektedir.
4- e-Fatura ve e-Arşiv uygulamalarına kayıtlı olmayan mükelleflerce aynı günde
aynı kişi veya kurumlara düzenlenen faturaların vergiler dahil toplam tutarının
50.000 TL’yi aşması halinde söz konusu faturaların 1.7.2019 tarihinden itibaren
GİB tarafından ücretsiz olarak sunulan e-Arşiv İnternet Portali üzerinden eArşiv
Fatura olarak düzenleme zorunluluğu getirilmesi öngörülmektedir.
5- Gelir İdaresi Başkanlığının, yapacağı analiz çalışmalarıyla riskli ya da vergiye
uyum düzeyi düşük mükelleflere ve Başkanlıkça belirlenen diğer mükellef
gruplarına yazılı bildirimle en az 3 aylık süre vermek suretiyle e-Fatura ve
e-Arşiv Fatura uygulamalarına geçme zorunluluğu getirilebilmesi
öngörülmektedir.

6- (GETİRİLEN YENİ İMKAN) 483 SN VUK Genel Tebliğinin 6 ncı maddesinde
belirtilen ÖKC kullanımından muafiyeti şartlarını sağlayarak ÖKC kullanımından
muaf olan ve e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin; vergiler
dahil 500 TL yi aşmayan perakende mal ve hizmet satışlarında düzenlenecek eArşiv
Faturalarında müşterinin adı bölümüne “Nihai Tüketici” açıklaması ile
düzenlenmesi halinde perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihaz fişi yerine
kullanılabilmesine imkan verilmesi öngörülmektedir.

19 Ara 2018

E-MM Uygulamasına Geçiş

ZORUNLULUĞU 487 SIRA
NUMARALI VERGİ
USUL KANUNU
GENEL TEBLİĞİ
İSTEĞE BAĞLIDIR.
HERHANGİ BİR MÜKELLEF GRUBU İÇİN ZORUNLULUK
ÖNGÖRÜLMEMİŞTİR.
TASLAK TEBLİĞLERLE E-MÜSTAHSİL MAKBUZU UYGULAMASINA İLİŞKİN
HERHANGİ BİR ZORUNLULUK ÖNGÖRÜLMEMEKTEDİR.

19 Ara 2018

E-Smm Uygulamasına Geçiş

ZORUNLULUĞU 487 SIRA
NUMARALI VERGİ
USUL KANUNU
GENEL TEBLİĞİ
İSTEĞE BAĞLIDIR.
HERHANGİ BİR MÜKELLEF GRUBU İÇİN ZORUNLULUK
ÖNGÖRÜLMEMİŞTİR

Taslak Tebliğ ile aşağıda belirtilen MESLEK MENSUPLARININ e-SMM
UYGULAMASINA geçiş zorunluluğu getirilmesi öngörülmektedir.
Serbest meslek erbabı olup, hukuk, muhasebe, denetim, tıp, mimar, mühendislik
vb. alanlarında, vekil, danışman, müşavir, denetçi, bilirkişi, arabulucu, aracı,
tabip, mimar, mühendis vb. adlar altında serbest meslek faaliyetinde
bulunanlardan;
a) 31/3/2019 tarih itibariyle faaliyetine devam etmekte olanlar 1/7/2019
tarihine,
b) 1/4/2019 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren faaliyetine başlayacak olanlar
ise işe başladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın sonuna,
kadar, e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihlerden
itibaren serbest meslek makbuzu belgelerini e-Serbest Meslek Makbuzu olarak
düzenlemeleri zorunludu